Celem powołania przy Konfederacji Lewiatan Rady Ochrony Zdrowia jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy różnymi podmiotami branży zdrowotnej. Z uwagi na różnorodność podmiotów działających na tym rynku istnieje potrzeba, aby budować spójny przekaz w zakresie najważniejszych kwestii związanych z rozwojem tego sektora, biorąc pod uwagę głosy wszystkich środowisk.

Zasady działania

Członkowie Rady zajmują się opiniowaniem projektów aktów prawnych i innych dokumentów, wyjaśnianiem wątpliwości prawnych, interpretowaniem przepisów, dzielą się doświadczeniami. Rada spotyka się z przedstawicielami władzy i organizuje szkolenia dotyczące szeroko rozumianej problematyki ochrony zdrowia.

Obsługę Rady zapewnia Konfederacja Lewiatan.

Skład: przedstawiciele firm oraz związków członkowskich Konfederacji Lewiatan
Uczestnictwo w Radzie opiera się na zasadzie dobrowolności.

Członkostwo w Radzie jest otwarte dla wszystkich firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan. Udział innych podmiotów wymaga zgody członków Rady.

Przedmiot prac:

1) wymiana informacji, wiedzy, poglądów oraz doświadczeń;

2) zgłaszanie postulatów i uwag w planowaniu strategicznych i bieżących działań Konfederacji Lewiatana oraz inicjatyw w ramach ciał opiniodawczo-doradczych, w których Konfederacja Lewiatan jest reprezentowana;

3) opiniowanie projektów legislacyjnych zgłoszonych przez członków, jako istotne dla ochrony zdrowia;

4) występowanie z wnioskami inicjatyw zmian legislacyjnych.