Uwagi Konfederacji Lewiatan do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

W odpowiedzi na konsultacje prowadzone przez MRR Lewiatan zgłosił uwagi do Programu Operacyjnego Pomoc 2014-2020. Celem głównym Programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania polityki spójności w latach 2014-2020.

W opinii Lewiatana skuteczność realizacji polityki spójności zależy w dużej mierze od jakości działania instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów operacyjnych. Kluczem do osiągania wysokiej jakości są m.in.: efektywność procesów zarządczych, ciągłe doskonalenie sposobu funkcjonowania instytucji, orientacja na klienta. W obecnej perspektywie finansowej brakuje mechanizmu oceny skuteczności działania instytucji zaangażowanych w proces wdrażania. Tworzenie i wdrażanie takiego systemu powinno zostać zaplanowane w Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna. Obecnie potencjał Pomocy Technicznej nie jest wykorzystany - Program traktowany jest jako zaplecze finansowe, a nie instrument oddziaływania na system. Przejawem tego są m.in. zaplanowane wskaźniki, które nie odnoszą się do efektywności i skuteczności działania instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy europejskich, a  jedynie do efektów ilościowych (produktów) wsparcia. Tymczasem interwencja na rzecz sprawnego wdrażania polityki spójności wpierana środkami Programu powinna być narzędziem promującym określone standardy czy zasady działania instytucji w całym systemie.

Kolejną ważną dla nas kwestią jest realizacja zasady partnerstwa. Zgodnie z  opinią Lewiatana, ale także oceną przygotowaną przez wszystkich reprezentatywnych partnerów społecznych zawartą w  dokumencie: „Wspólne stanowisko partnerów społecznych odnośnie realizacji zasady partnerstwa w  okresie 2007-2013, propozycje na okres 2014-2020" udział partnerów społecznych w obecnej perspektywie był marginalizowany, a ich potencjał pozostał niewykorzystany. Udział partnerów zapewniony był przede wszystkim poprzez konsultacje ad hoc dokumentów, których kształt był w  dużej mierze zdeterminowany ustaleniami na wcześniejszych etapach prac. Partnerstwo traktowane było raczej jako „wypełnienie zapisu ustawowego" niż odpowiedź na rzeczywistą potrzebę konstruktywnej współpracy. W prezentowanym projekcie Programu nie znajdujemy odpowiedzi na słabości w realizacji zasady partnerstwa - brakuje propozycji rozwiązań w tym zakresie, stąd też jednym z głównych postulatów jest pełniejsze włączenie partnerów społecznych w system wdrażania polityki spójności. Prezentujemy także szereg przykładów dotyczących zakresu tego włączenia. Warto podkreślić, że jest to postulat zgodny z zaleceniami KE.

Postulujemy także o włączenie organizacji przedsiębiorców do systemu informacji i promocji. Ze względu na ich  bezpośredni i bieżący kontakt z firmami, może to przynieść wymierne efekty przy stosunkowo ograniczonych nakładach. Takie włączenie powinno prowadzić do specjalizacji, w ramach publicznego systemu informacyjnego, dzięki której grupa beneficjentów (przedsiębiorcy) uzyska dostęp do sprofilowanych usług informacyjnych. Dzięki koncentracji na konkretnej grupie beneficjentów rośnie szansa na opracowanie skutecznych i dostosowanych do jej potrzeb narzędzi komunikacyjnych, pozyskiwanie informacji zwrotnej nt. prowadzonych działań i ich elastyczne modyfikowanie, w zależności od oceny przedsiębiorców. Kluczowe jest, by odkreślone grupy odbiorców (np. przedsiębiorcy) mogły w jednym punkcie znaleźć wszystkie interesujące ich informacje, obejmujące różne programy.

Uwagi Konfederacji Lewiatan do PO PT 2014-2020 

Kontakt: Małgorzata Lelińska, e-mail: mlelinska@konfederacjalewiatan.pl