Uwagi do projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W odpowiedzi na prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konsultacje społeczne ws przyszłego POIiŚ, Lewiatan zgłosił szczegółowe uwagi do projektu Programu.

Wśród obszarów interwencji POIiŚ istotne znaczenie dla polskiej gospodarki mają:

-      poprawa efektywności energetycznej, stanowiącej najmniej kosztowną ścieżkę dochodzenia do gospodarki niskoemisyjnej i poprawy bezpieczeństwa energetycznego, a zarazem impuls do poprawy konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarki;

-      rozbudowa krajowej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej energii elektrycznej, ciepła i gazu, istotnych dla stabilności i efektywności systemu energetycznego; inwestycje w przesył i dystrybucję warunkują także dalszy rozwój inwestycji w OZE oraz energetykę opartą na gazie.

Planowanie przyszłej alokacji środków niestety odbywa się w warunkach niepewności związanej z brakiem decyzji Rządu co do kierunku rozwoju sektora (m.in. w zakresie krajowego systemu wsparcia dla OZE, oraz kogeneracji) oraz niespełnieniem szeregu ważnych warunków ex-ante. Sytuację dodatkowo utrudnia spodziewane zaostrzenie zasad przyznawania pomocy publicznej dla energetyki po roku 2013 i konieczność programowania działań bez znajomości ostatecznych wytycznych Komisji Europejskiej tym zakresie.

Ponieważ około 73% budżetu całego Programu mają stanowić środki wspierające inwestycje w obszarze infrastruktury drogowej i szynowej, jakość inwestycji podejmowanych w tym obszarze będzie miała kluczowe znaczenie w ostatecznej ocenie interwencji UE w ramach POIiŚ. Postulujemy, by w procesie wyboru projektów do realizacji przestrzegać co najmniej następujące zasady:

-      tworzenie spójnych systemów transportowych raczej niż budowanie określonych autostrad czy linii kolejowych per se;

-      odpowiednia priorytetyzacja projektów infrastrukturalnych - w pierwszej kolejności należy realizować inwestycje w infrastrukturę transportową o największym potencjale pracy przewozowej i, w przypadku dróg, możliwościach przejęcia największego strumienia pojazdów;

-      wybór i pomiar realizacji projektów w oparciu o wskaźniki związane z rezultatem inwestycji (praca przewozowa, a w przypadku infrastruktury drogowej również przejęty strumień pojazdów), a nie samym produktem (długość wybudowanych sieci; liczba miast połączonych infrastrukturą).

Część uwag zgłoszonych przez Lewiatana przed rozpoczęciem konsultacji została przyjęta w toku prac nad projektem.

Więcej informacji o prowadzonych pracach nad POIiŚ 2014-2020 znajdują się pod adresem http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/fundusze_europejskie/programowanie-perspektywy-2014-2020/po-infrastruktura-i-srodowisko-bis

 

Pismo Konfederacji Lewiatan do Minister Rozwoju Regionalnego 

Szczegółowe uwagi Lewiatana do konsultowanej wersji projektu POIiŚ