Podsumowanie wykorzystania funduszy unijnych na lata 2007-2013

9 stycznia 2014 r. odbyło się XIV posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (Komitet został powołany w celu zapewnienia właściwej koordynacji między działaniami prowadzonymi w ramach polityki spójności, polityki rolnej oraz polityki rybackiej).

Tematem spotkania było wstępne podsumowanie realizacji NSRO i programów operacyjnych w 2013 r. i w okresie 2007-2013. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) przedstawiło także stan przygotowań do nowej perspektywy finansowej 2014-2020. W posiedzeniu KK NSRO uczestniczył przedstawiciel Konfederacji Lewiatan.

Z informacji przedstawionej przez MIiR, dotyczącej wdrażania funduszy w 2013 r. i do 2013 r. wynika, że:

1)      do końca 2013 r. podpisano w ramach wszystkich programów operacyjnych 94 tys. umów o dofinansowanie, a wartość dofinansowania z UE wyniosła 269 mld zł. Tylko w 2013 r. zawarto umowy o dofinansowanie na sumę 33,8 mld zł;

2)      Wnioski o płatność (ze środków UE) wyniosły do 2013 r. 181 mld zł, a w samym 2013 r. - 45,6 mld zł;

3)      Pozostało do zakontraktowania ok. 18 mld zł, a do wydania ze środków UE - 106 mld zł:

a)      PO IG - alokacja została wykorzystana w 99,6% (pozostało do zakontraktowania 148 mln zł), natomiast do wypłaty pozostało 36 mld zł, czyli 44% wartości alokacji;

b)      POIŚ - alokacja została wykorzystana w 92% (pozostało do zakontraktowania 10,1 mld zł), natomiast do wypłaty pozostało 113,7 mld zł, czyli 41% alokacji;

c)       PO KL - alokacja została wykorzystana w 96% (pozostało do zakontraktowania 1,9 mld zł), natomiast do wypłaty pozostało 39,9 mld zł, czyli 29% alokacji;

d)      16 RPO - alokacja została wykorzystana w 93% (pozostało do zakontraktowania 5,3 mld zł), natomiast do wypłaty pozostało 66,5 mld zł, czyli 30%.

4)      Najlepiej z kontraktowaniem środków poradziły sobie woj. opolskie (zawarte umowy o dofinansowanie stanowiły na koniec 2013 r. 99% całej alokacji w tym województwie), łódzkie (98%) i dolnośląskie (97%). Najgorzej - woj. kujawsko-pomorskie (82%), zachodniopomorskie i lubelskie (po 87%).

5)      Od 207 do do 2013 r. wsparcie otrzymało 27,6 tys. firm (w 2013 r. - 4,4 tys.) oraz 1400 uczelni i jednostek naukowych (w 2013 r. 100). Wśród firm, które skorzystały z grantów unijnych było:

a)      14 872 mikroprzedsiębiorstw,

b)      7587 małych firm,

c)       3750 średnich firm,

d)      1421 dużych firm.

6)      Dzięki środkom z UE m.in.:

a)      utworzono 342 tys. miejsc pracy (w tym w 2013 r. - 61 tys.),

b)      utworzono 1,7 tys. laboratoriów (utworzenie lub modernizacja),

c)       wdrożono 3 tys. technologii,

d)      wybudowano lub przebudowano 10,9 tys. km dróg (602 km w 2013 r.),

e)      zrealizowano 500 inwestycji w OZE (200 w 2013 r.).

Przedstawiciel Konfederacji Lewiatan prosił w czasie dyskusji o wyjaśnienie:

(a)    przyczyn, dla których wartość wniosków o płatność w 2013 r. była mniejsza n iż w 2012 r., gdy wartość ta powinna rosnąć ze względu na kończenie przez beneficjentów zakontraktowanych projektów.

W odpowiedzi MIiR wskazało na kłopoty części beneficjentów, tak firm, jak i jednostek samorządu, z terminową realizacją projektów i ich finansowaniem ze względu na osłabienie gospodarcze.

(b)   ile wyniosła wartość projektów i dofinansowania z UE realizowanych przez poszczególne kategorie firm (mikro, małe, średnie i duże).

Przedstawiciel MIiR zobowiązał się do przesłania tej informacji w ciągu 2-3 tygodni.

(c)    jaka część z 3 tys. wdrożonych dzięki środkom unijnym technologii to wdrożenia technologii zakupionych, a jaka - technologii własnych firm je wdrażających.

Odpowiedź na to pytanie przedstawiciel MIiR zobowiązał się także przesłać w ciągu 2-3 tygodni.

(d)   jaka byłą struktura inwestycji w OZE (wiatraki, solary, elektrownie wodne, etc.).

Na to pytanie odpowiedź otrzymamy także w ciągu 2-3 tygodni.

Przedstawiciel Konfederacji Lewiatan zwrócił się także do obecnego na posiedzeniu KK NSRO przedstawiciela KE z prośbą o akceptację prośby rządu polskiego dotyczącej realokacji pozostałych w PO pomoc techniczna środków do programów merytorycznych, w tym przede wszystkim do PO IG. Przedstawiciel KE zobowiązał się do wyjaśnienia sprawy.

Na posiedzeniu KK NSRO 2007-2013 zaprezentowane zostały również wnioski z prac 8 Grup Roboczych, które działają przy KK NSRO, w ty, grupy roboczej ds. MŚP, której przewodniczy przedstawiciel Konfederacji Lewiatan.

Na posiedzeniu KK NSRO 2007-2013 zaprezentowany został stan przygotowań do nowej perspektywy finansowej 2014-2020:

1)      Rada Ministrów przyjęła 8 stycznia 2014 r. Umowę Partnerstwa oraz krajowe programy operacyjne. Do końca bieżącego tygodnia będą one przesłane do KE. A w 2. połowie stycznia 2014 r. minister Infrastruktury i Rozwoju rozpocznie negocjacje z KE.

2)      Regionalne programy operacyjne  - trwa ocena przez MIiR pod kątem zgodności z Umową Partnerstwa ( uwagi zostały już wysłane do woj. dolnośląskiego, opolskiego, podkarpackiego,

podlaskiego i pomorskiego). Pozytywnie zaopiniowane przez MIiR RPO zostaną przekazane do konsultacji członkom Zespołu Międzyresortowego ds. Wdrażania Funduszy Europejskich i Funduszu Spójności. Po zaopiniowaniu przez Zespół zostaną przekazane do negocjacji z KE.

 

Opr. M.Starczewska-Krzysztoszek