Wsparcie dla firm w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

W PO Inteligentny Rozwój uzgodniono warunki wsparcia dla przedsiębiorców w trzech Działaniach ważnych dla firm.

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw,

2.3.2 Bony na innowacje dla MSP

3.2.1 Badania na rynek

Prace nad kryteriami, z aktywnym udziałem członków Lewiatana, trwały przez kilka miesięcy. Konfederacja zgłaszała uwagi do projektów kryteriów kilkukrotnie, w tym podczas spotkania z Ministerstwem Gospodarki poświęconego wsparciu centrów badawczo-rozwojowych, podczas posiedzeń Grupy roboczej funkcjonującej przy KM PO IR oraz pisemnie, w tym przed posiedzeniem Komitetu.

Część kryteriów została zmieniona zgodnie z postulatami Lewiatana. Do najważniejszych zmian zaliczamy modyfikację opisu kryterium dotyczącego agendy badawczej obowiązkowego elementu projektu w dz. 2.1, przeniesienie oceny potencjału wnioskodawcy na etap oceny obligatoryjnej w dz. 2.1 oraz likwidację kryterium określającego minimalny pułap przychodów dla wnioskodawców w dz. 3.2.1.

W toku prac zmieniały się też, przede wszystkim na korzyść, szczegółowe opisy kryteriów.

Najważniejsze wątpliwości Lewiatana, które są wciąż aktualne, dotyczą kryteriów:

a)      W dz. 2.1: opłacalności projektu, udziału nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych, w tym w jednostkach powiązanych oraz planowanego przyrostu miejsc pracy pracowników B+R w stosunku do poziomu zatrudnienia pracowników B+R u Wnioskodawcy, w tym w jednostkach powiązanych

b)      W dz. 3.2.1: ograniczających możliwość wsparcia wdrożenia wyników prac B+R jedynie do wyników własnych lub zrealizowanych na zlecenie przedsiębiorcy.

Podsumowując prace nad kryteriami warto podkreślić generalną otwartość Ministerstwa Gospodarki i PARP na rozmowę z przedsiębiorcami i chęć konsultowania z nimi projektów kryteriów - wiele zmian w definicjach, układzie kryteriów czy w ich opisie pojawiła się na skutek sygnałów zgłaszanych przez firmy.

To co jest jednak niezadowalające to ostateczna jakość części kryteriów, które - w naszej ocenie - są nieprecyzyjnie opisane lub niejasne, a to może utrudnić przedsiębiorcom przygotowanie wniosków.

Przyjęcie kryteriów nie oznacza zatem końca naszej pracy nad nimi  - Lewiatan będzie oceniał także to jak są stosowane w pierwszych konkursach i, jeśli będzie to niezbędne, zgłaszał propozycje modyfikacji, podczas kolejnych posiedzeń Komitetu Monitorującego PO IR 2014-2020

Czekamy na komentarze, uwagi, przemyślenia naszych członków, którzy będą starali się o wsparcie w PO IR.

Osoba do kontaktu: ldyba@konfederacjalewiatan.pl