Przyjęto kryteria dla pierwszych działań programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Podczas pierwszego posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przyjęto regulamin KM, kryteria horyzontalne dla osi I-IX oraz kryteria sektorowe dla konkretnych działań.

Przyjęto kryteria wyboru projektów w poddziałaniu  1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych". Zgodnie z założeniem wsparcie otrzymają projekty tzw. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków administracji rządowej, ich jednostek organizacyjnych oraz państwowych jednostek budżetowych. Realizacja projektów musi być poprzedzona wykonaniem audytu energetycznego oraz kończyć się tzw. próbą szczelności (audyt ex-post). Na realizację poddziałania 1.3.1, które realizować będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaplanowano w Programie środki o wartości 165,7 mln EUR. W wyniku uwag zgłoszonych przez Konfederację Lewiatan w kryteriach 1.3.1 dokonano następujących zmian:

-      doprecyzowano wymóg poprawy efektywności energetycznej powyżej 25%, która powinna nastąpić „w stosunku do stanu istniejącego";

-      zapewniono, że obowiązkowa poprawa efektywności energetycznej powyżej 25% opiera się na optymalnych rozwiązaniach ekonomiczno-technicznych, wynikających z zaleceń przeprowadzonego wcześniej audytu energetycznego;

-      zwiększono wagę punktacji dla projektów zakładających zwiększenie efektywności energetycznej o ponad 60%.


Podczas posiedzenia przyjęto też kryteria horyzontalne dla osi I-IX Programu (formalne, merytoryczne I stopnia, merytoryczne II stopnia) oraz kryteria sektorowe dla działań:

-      1.3.3 - ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE (zgodnie z projektem SZOP dla POIiŚ, pozakonkursowy projekt miałby być realizowany przez NFOŚiGW);

-      2.1 - adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring - zagospodarowanie wód opadowych w szczególności na obszarach miejskich (m.in. budowa/modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą), ochrona brzegów morskich, rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń;

-      10.1 - pomoc techniczna.

Na prośbę Lewiatana wyjaśniono podejście do weryfikacji kryterium horyzontalnego merytorycznego II stopnia nr 13 (klauzula delokalizacyjna, zgodnie z którą wkład finansowy przyznany dużemu przedsiębiorstwu nie może spowodować „znacznej utraty miejsc pracy" w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na terytorium UE). Komisja Europejska nie określa definicji „znacznej utraty miejsc pracy" i będzie weryfikować spełnienie tej przesłanki indywidualnie dla poszczególnych projektów. Przypomniano też o obowiązku zawarcia we wniosku o dofinansowanie oświadczenia beneficjenta, że realizacja projektu nie wiąże się z likwidacją miejsc pracy w tym przedsiębiorstwie w innym państwie UE.

W odniesieniu do poddziałania 1.3.3, przedstawicielka Lewiatana zwróciła uwagę na problem związany z przedkładaniem pod głosowanie KM zbyt ogólnych kryteriów dotyczących projektów pozakonkursowych. W szczególności, proponowane listy nie zawierają kryteriów ilościowych i jakościowych, za pomocą których można ocenić jakość planowanego do realizacji projektu pozakonkursowego.

Uchwały i załączniki zawierające kryteria przyjęte przez Komitet Monitorujący znajdują się na niniejszej stronie internetowej .