Kryteria wyboru projektów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaproponowało systematykę kryteriów wyboru projektów dla projektów realizowanych przy wsparciu EFS na poziomie centralnym, tzn. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Istotne jest powiązanie określonych typów kryteriów ze sposobem oceny projektów. Procedura wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych składa się z następujących obligatoryjnych etapów oceny: etapu oceny formalnej i etapu oceny merytorycznej albo z etapu oceny formalno-merytorycznej, o ile właściwa instytucja podjęła decyzję o połączeniu dwóch etapów oceny.

Dodatkowo procedura wyboru projektów konkursowych może składać się z następujących fakultatywnych etapów oceny: wstępnego etapu preselekcji oraz ostatecznego etapu oceny strategicznej.

Wśród kryteriów wyróżniono:

1)      kryteria ogólne - odnoszące się do całego Programu, zatwierdzane przez Komitet Monitorujący na podstawie propozycji przedłożonej przez Instytucję Zarządzającą, a obowiązek ich spełniania dotyczy wszystkich rodzajów projektów. W kryteriach ogólnych wyodrębniono:

a.       kryteria formalne - weryfikacja ich spełniania ma miejsce na etapie oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej;

b.      kryteria merytoryczne - weryfikacja ich spełniania ma miejsce na etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej;

c.       kryteria horyzontalne - weryfikacja ich spełniania ma miejsce na etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej.

  

2)      kryteria szczegółowe - odnoszące się do poszczególnych obszarów wsparcia PO WER: działań czy projektów określane corocznie w Rocznych Planach Działania PO WER dla poszczególnych obszarów wsparcia Programu, zatwierdzane są przez Komitet Monitorujący na podstawie propozycji opracowanej przez właściwą instytucję oraz pozytywnie ocenionej przez Instytucję Zarządzającą, mają zastosowanie do poszczególnych obszarów wsparcia PO WER. Kryteria szczegółowe dzielą się na:

a.       kryteria warunkujące - podlegają weryfikacji na opcjonalnym etapie preselekcji, w ramach którego oceniany jest uproszczony wniosek o dofinansowanie i który ma na celu wyłonienie koncepcji projektów spełniających przyjęte dla danego konkursu założenia merytoryczne oraz wyłonienie podmiotów posiadających odpowiedni potencjał do realizacji określonych działań i doświadczenie niezbędne dla realizacji projektu;

b.      kryteria dostępu - podlegają weryfikacji na etapie oceny formalnej lub oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej (etap oceny, w ramach którego dokonywana jest weryfikacja tych kryteriów określa właściwa instytucja);

c.       kryteria premiujące - podlegają weryfikacji na etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej i obowiązują jedynie w odniesieniu do projektów konkursowych. Kryteria premiujące pozwalają na preferowanie pewnych typów projektów poprzez przyznanie projektom spełniającym te kryteria oraz minimalne wymogi merytoryczne premii punktowej (w wysokości maksymalnie 40 punktów);

d.      kryteria strategiczne - podlegają weryfikacji na opcjonalnym etapie oceny strategicznej, który ma na celu analizę elementów wskazanych we właściwym

 

Ogólne kryteria wyboru projektów (formalne, merytoryczne i horyzontalne) oraz szczegółowe kryteria dostępu mają zastosowanie zarówno dla projektów konkursowych, jak i pozakonkursowych. Szczegółowe kryteria warunkujące, premiujące oraz strategiczne stosuje się natomiast wyłącznie w odniesieniu do projektów konkursowych.

  

 

Trwają prace nad kryteriami ogólnymi oraz instrukcją wypełnienia wniosków. Z wnioskiem o dofinansowanie można zapoznać się na stronie: https://sowa.efs.gov.pl/

Kryteria ogólne dla PO WER - propozycja MIR

Instrukcja wypełniania wniosków - projekt

Zachęcamy do zgłaszania uwag do tych dokumentów na adres: mlelinska@konfederacjalewiatan.pl do 25 marca 2015 r.