Konkursy dotacyjne dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej gotowe do uruchomienia

Komitet Monitorujący PO Polska Wschodnia 2014-2020 przyjął kryteria wyboru w 4 ważnych dla przedsiębiorców działaniach:

1.4 Wzór na konkurencję

1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

1.1.1          Platformy startowe dla nowych pomysłów

1.1.2          Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Bezpośrednie wsparcie oferowane będzie w 3 schematach: Wzór na konkurencję (1.4) i Wdrażanie innowacji przez MŚP (1.3.1), Rozwój startupów w Polsce Wschodniej (1.1.2).

Szczególnie interesująco zapowiada się pierwszy konkurs, tj. w działaniu 1.4 . MŚP, które funkcjonują na rynku ponad 12 miesięcy,  odnotowały przychód co najmniej 600 tys. PLN w 3 ostatnich latach i zatrudniają co najmniej 5 osób mogą, w I etapie, starać się o sfinansowanie usługi audytu wzorniczego połączonej ze stworzeniem strategii wzorniczej dla firmy (do 100 tys. PLN, de minimis), a następnie, w II etapie, pozyskać dotację na wdrożenie tej strategii (do 3 mln PLN, regionalna pomoc inwestycyjna). Wsparcie oferowane w Działaniu 1.4 jest jedynym o takim profilu w całej perspektywie 2014-2020.

Działaniem, które jednak zyska największą popularność wśród firm będzie zapewne 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, przeznaczone na finasowanie inwestycji związanych z wdrożeniem wyników prac B+R (własnych, opracowanych na zlecenie firmy lub zakupionych od zewnętrznego dostawcy). W konkursie będą mogły wziąć udział wyłącznie te firmy, które są członkami ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych z Polski Wschodniej (min. 6 miesięcy przed złożeniem wniosku) oraz planują wdrożenie innowacji produktowej, nowej co najmniej na rynku krajowym.

Ogłoszenia naborów w obu konkurach należy spodziewać się w najbliższym czasie. 

Aktualne informacje: http://popw.parp.gov.pl/

Konfederacja zgłaszała uwagi do projektu kryteriów dwukrotnie - podczas posiedzenia Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości, przy KM PO PW i pisemnie, przed posiedzeniem Komitetu, 29.05.2015 r.

Część naszych uwag uwzględniono, w tym dotyczące obniżenia wartości przychodów, kwalifikującej do udziału w projektach 1.4 (z 1 mln PLN do 600 tys. PLN), czy zwiększenia punktacji dla projektodawców wdrażających zakupione wyniki prac B+R.

Podsumowując naszą pracę nad kryteriami uważamy, że pozytywnym zjawiskiem jest generalna otwartość MIR i PARP na rozmowę z przedsiębiorcami i chęć dopasowania kryteriów do ich potrzeb.

Problemem pozostaje jednak zbyt duża swoboda w formułowaniu kryteriów niejednoznacznych, z niepełnym merytorycznym uzasadnieniem, podczas gdy, jak podkreślimy w dyskusji na kryteriami, każdy detal w ich opisie jest ważny.

Przyjęcie kryteriów nie oznacza końca naszej pracy nad nimi  - Lewiatan będzie oceniał także to jak są stosowane w pierwszych konkursach i, jeśli będzie to niezbędne, zgłaszał propozycje modyfikacji, podczas kolejnych posiedzeń Komitetu Monitorującego PO PW 2014-2020.

Czekamy na komentarze, uwagi, przemyślenia naszych członków, którzy będą starali się o wsparcie w PO PW.

Osoba do kontaktu: ldyba@konfederacjalewaitan.pl