Komitet Monitorujący PO IiŚ ws. kryteriów wsparcia infrastruktury zdrowia, gospodarki odpadami oraz inwestycji w OZE

Podczas kolejnego posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (KM PO IiŚ) dnia 15 września przyjęto kryteria wyboru projektów w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi oraz infrastruktury ochrony zdrowia.

Nowe kryteria będą obowiązywać w następnych konkursach niniejszych działań. Zmienione kryteria dotyczą w szczególności:

-        działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, typ projektu: Wsparcie istniejących Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR), ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii oraz działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych (rezygnacja z niektórych kryteriów uznanych za zbyt restrykcyjne lub ich uproszczenie),

-        działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi (modyfikacje kryteriów wynikające m.in. ze zmiany linii demarkacyjnej pomiędzy POIŚ a RPO w zakresie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).

Podczas posiedzenia zaprezentowano również nowy projekt kryteriów w obszarze inwestycyjnego wsparcia wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (poddziałanie 1.1.1). Ze względu na istotne zmiany dokonane w projekcie na krótko przed posiedzeniem, Lewiatan opowiedział się za przekazaniem projektu do dalszych prac w ramach grupy roboczej ds. energetyki i efektywności energetycznej, która zbiera się 20 września.

W ramach działania 1.1.1 przewidziana jest alokacja 150 mln EUR na inwestycje dotyczące wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W kwietniu br. Komitet przyjął kryteria wyboru projektów wytwarzających ciepło z OZE, nie otrzymujących wsparcia operacyjnego. Na wniosek Ministerstwa Energii przyjęcie kryteriów dla pozostałych projektów wstrzymano do czasu uchwalenia nowej ustawy OZE. Zgodnie z koncepcją Ministerstwa Energii, obecnie przygotowywane są dwa kolejne rodzaje inwestycyjnego wsparcia OZE:

-        dla inwestycji realizowanych w ramach klastrów energetycznych oraz

-        dla indywidualnych instalacji wytwarzających energię elektryczną, bez konieczności realizacji w klastrze energetycznym.

Po przedyskutowaniu zaproponowanych kryteriów w grupie roboczej, planowane jest ich przekazanie do głosowania przez członków Komitetu Monitorującego PO IiŚ.


Konfederacja Lewiatan