Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

26 lipca br. Komitet Monitorujący PO WER zatwierdził 2 projekty dotyczące kolejnych etapów wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) na łączną kwotę 86 mln zł. Jego częścią jest Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK), czyli rejestr publiczny ewidencjonujący kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Prace nad Krajowym Systemem Kwalifikacji trwają w Polsce od 2008 r. Finansowane są głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wpisują się w koncepcję Europejskich Ram Kwalifikacji, jednak każdy kraj tworzy własny system sam. Jak dotąd wypracowane zostały techniczne ramy dla całego systemu, m.in.: Polska Rama Kwalifikacji (PRK), czyli opis krajowej struktury poziomów kwalifikacji w ZSK. Obecnie trwają prace nad wypełnieniem systemu treścią (czyli kwalifikacjami na różnych poziomach), a także przygotowaniem całej infrastruktury tzn.: sieci instytucji nadawania i potwierdzania (certyfikowania) kwalifikacji, a także takich podmiotów, które będą weryfikować sposób pracy tych instytucji (tzw. podmioty zewnętrznego zapewniania jakości). Do Systemu włączane są zarówno kwalifikacje nabyte w drodze edukacji formalnej, ale także kwalifikacje tzw. rynkowe. Do końca 2020 r. do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji ma zostać wpisanych 200 kwalifikacji cząstkowych spoza systemu oświaty i szkolnictwa wyższego.

Za wdrażanie systemu odpowiedzialne jest Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Instytut Badań Edukacyjnych. Obie instytucje wskazują na liczne korzyści z funkcjonowania ZSK dla pracowników:

  • ułatwienie w prezentowaniu swoich kwalifikacji w sposób zrozumiały dla pracodawców na polskim i europejskim rynku pracy,
  • ułatwi osobom niemającym formalnego wykształcenia potwierdzanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, a tym samym uzyskanie świadectw / certyfikatów niezbędnych przy poszukiwaniu pracy,
  • zwiększenie możliwości kształcenia się osobom bezrobotnym lub zagrożonym bezrobociem,
  • uproszczenie zmiany zawodu,

oraz dla osób uczących się:

  • wsparcie w określeniu swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,
  • wsparcie w ustalaniu własnej ścieżki kariery i planowanie osobistego rozwoju zawodowego,
  • uniknięcie zbędnego powtarzania zajęć i kursów na różnych poziomach uczenia się,
  • ułatwienie oceny, ile na rynku pracy warte są zdobywane dyplomy czy certyfikaty,
  • zachęta do uczenia się przez całe życie.

 

Dopóki system jest w fazie przygotowania przedsiębiorcy raczej przyglądają się mu z boku, co więcej dość sceptycznie - mówi Małgorzata Lelińska, ekspertka Konfederacji Lewiatan. Wygląda na to, że naszą rolą będzie wyjaśnienie biznesowi jak system ma działać, w jaki sposób można zaangażować się w jego tworzenie i jakie z tego przedsięwzięcia płyną korzyści, także dla pracodawców. Liczymy w tym zakresie na współpracę z IBE oraz MEN.

  

Źródło: prezentacja Instytutu Badań Edukacyjnych z Komitetu Monitorującego PO WER, 26.07.2017 r.

Kluczowe pojęcia:

Kwalifikacja - określony zestaw efektów uczenia się (zgodnych z ustalonymi standardami), których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną instytucję.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) - wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) - rejestr publiczny ewidencjonujący kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) - opis krajowej struktury poziomów kwalifikacji w ZSK.

Sektorowa rama kwalifikacji (SRK) - opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych ram kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.


W spotkaniu udział wzięła Małgorzata Lelińska.