Uwagi do ustawy o odpadach (druk nr 896)

W związku z toczącym się procesem legislacyjnym dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk 896) pragnę podkreślić, że Konfederacja Lewiatan widzi potrzebę rozwiązania problemu nielegalnego postępowania z odpadami, konieczność ograniczenia nieprawidłowości w tym zakresie, w szczególności w zakresie bezprawnego porzucania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Widząc potrzebę inicjatywy legislacyjnej w opisanych wyżej aspektach, pragniemy również wskazać, iż wszystkie instrumenty służące temu celowi, muszą być proporcjonalne i adekwatne, dlatego pozwalam sobie zgłosić następujące zastrzeżenia:

1. W zakresie art. 1 pkt 5, gdzie dodawany jest art. 41b proponuję rozszerzenie katalogu tytułów prawnych jakimi powinni wykazać się posiadacze odpadów gospodarujący odpadami, o najem. Jest to obecnie najpopularniejsza na rynku umowa służąca przekazaniu władania nad nieruchomością,
a więc uwzględnienie tego stosunku obligacyjnego, który może być obostrzony w zakresie formy jego nawiązania, jest w pełni uzasadnione.

2. Proponuję rezygnację z zamieszczania ust. 4 w art. 41b, ponieważ przepis ten nie ma żadnej wartości normatywnej i stanowi powtórzenie obowiązku, który wprost wynika z przepisów ustawy o zapobieganiu szkodom na środowisku.

3. Odnośnie art. 7 pkt 5 dotyczącym zmian w ustawie o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, w zakresie dodawanego art. 11b, pragnę zauważyć, że całkowity zakaz importu odpadów pochodzących z odpadów komunalnych wpłynie negatywnie na rynek i dostępność paliw alternatywnych, co w konsekwencji doprowadzi do zwiększonego wykorzystania zasobów naturalnych w postaci węgla oraz do wzrostu poziomu emisji CO2. Oczywiście słusznym jest wprowadzenie zakazu przywozu na teren kraju zmieszanych odpadów komunalnych, jednakże słusznym  może okazać się postulat doprecyzowania polskich przepisów w taki sposób, aby precyzyjne określały możliwi stopień zanieczyszczenia odpadów transportowanych w ramach międzynarodowego przemieszczania odpadów (procentowy udział zanieczyszczeń). Ponadto  odpady  opakowaniowe w postaci metali kolorowych wysortowane za granicą z odpadów komunalnych są cennym surowcem i ich przywóz do kraju nie rodzi zagrożenia pożarowego, a pozwala pozyskiwać surowce (metale) istotne dla gospodarki. Odpady opakowaniowe z metali nie powinny być objęte bezwzględnym zakazem wwozu, gdyż będzie to skutkowało stratami surowcowymi dla kraju i ograniczeniem swobody przepływu towarów w ramach UE.

4. Odnosząc się do zagadnienia zabezpieczeń finansowych, pragnę zaznaczyć, iż podział odpadów na odpady niebezpieczne, inne niż niebezpieczne oraz obojętne, może okazać się niewystarczający dla odzwierciedlenia rzeczywistych właściwości odpadów (np. stopnia ich palności).

Pobierz stanowisko >>>