Strategia 5G dla Polski - stanowisko Konfederacji Lewiatan


Strategię 5G dla Polski postrzegamy jako cenny dokument programowy, spójny z przyjętą już rządową Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Jak wskazano w dokumencie, „nadrzędnymi celami realizowanymi przez Strategię jest rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej nowej generacji oraz wdrożenie usług opartych na sieci 5G i zbiorach danych. Cele Strategii są zgodne z celami europejskiej strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego oraz celami przedstawionymi w Komunikacie Komisji Europejskiej Łączność dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego."

Należy podkreślić, ze 5G to zupełnie nowy wymiar komunikacji, który może być jednym z kluczowych impulsów rozwojowych dla polskiej gospodarki i przemysłu w najbliższych latach. Projekt Strategii 5G trafnie diagnozuje ten potencjał. Szczególnie istotne są powiązania z obszarem Przemysłu 4.0., smart city, internetem rzeczy, zbieraniem i analityką dużych zbiorów danych (Big Data), inteligentnymi sieciami, nowoczesnym transportem, bezpieczeństwem czy telemedycyną. Istotne jest zapewnienie takich instrumentów i mapy wdrożenia Strategii, żeby Polska była w stanie w maksymalnym stopniu wykorzystać ten potencjał do budowy swojej pozycji konkurencyjnej.

Strategia przedstawia ambitny harmonogram konkretnych działań, które zmierzają do wypełnienia założeń przyjętego na poziomie Unii Europejskiej planu wdrożenia sieci 5G. Wśród kamieni milowych tego harmonogramu należy wymienić:

  • ­   wyznaczenie jednego dużego miasta, w którym do końca 2020 roku na zasadach komercyjnych będzie funkcjonowała sieć 5G,
  • ­   pokrycie do 2025 roku wszystkich obszarów miejskich i głównych szlaków transportowych (drogowych i kolejowych).

Jako miasto do wdrożenia sieci 5G w pierwszej kolejności wskazana została Łódź. Zwracamy uwagę, że przy realizacji wdrożenia niezbędne jest zaangażowanie i przyjazne podejście ze strony władz centralnych i samorządowych. Konieczne jest bowiem stworzenie zachęt dla inwestorów atrakcyjnej oferty dla użytkowników.  

Z punktu widzenia działalności gospodarczej niezwykle istotne jest to, że zostały poprawnie zidentyfikowane i usunięte podstawowe bariery utrudniające i opóźniające rozwój nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych, w tym sieci 5G. Jedną z tych barier stanowią obowiązujące w Polsce bardzo restrykcyjne limity dopuszczalnego poziomu pola elektromagnetycznego. Jak słusznie podkreślono w dokumencie, niezbędne jest dostosowanie regulacji dotyczących pola elektromagnetycznego do potrzeb nowoczesnych sieci.  

Aby potwierdzić kluczowe znaczenie rozwoju techniki 5G dla całej gospodarki, postulujemy doprecyzowanie usytuowania Strategii oraz systemu jej realizacji w strukturze rządu tak, aby nadać jej odpowiednio wysoką rangę.

Reasumując, Lewiatan w pełni popiera przedstawiony projekt Strategii, wskazując jednocześnie, że warunkiem jej realizacji jest to, aby została przyjęta jako dokument programowy całej Rady Ministrów, a nie tylko Ministra Cyfryzacji, co zapewni wykonanie przez inne resorty tych zadań, które w dokumencie zostały określone jako „postulowane".    


 

 

 

Konfederacja Lewiatan, KL/51/12/AM/2018

 

Warszawa, 9 lutego 2018 r.