Uwagi do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kar rejestrujących

W ocenie Konfederacji Lewiatan brakuje uzasadnienia dla objęcia obowiązkiem ewidencjonowania usług wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe.

Usługi te, jako usługi finansowe korzystały dotychczas ze zwolnienia z ewidencji za pomocą kasy rejestrującej (poz. 25 załącznika do rozporządzenia), są też usługami zwolnionymi z VAT. Działalność kantorowa jest działalnością regulowaną, jej prowadzenie (również ewidencji) jest szczegółowo uregulowane w przepisach Prawo dewizowe i dlatego zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania jej przy zastosowaniu kasy rejestracyjnej było oczywiste. Zgodnie z art. 14 prawa dewizowego kantor ewidencjonuje każdą przeprowadzoną transakcję na bieżąco. Nie ma zatem uzasadnienia, aby nałożyć dodatkowe obowiązki ewidencyjne.

Przedsiębiorcy będą musieli dwukrotnie dokonywać ewidencji transakcji - raz w ewidencji na podstawie art. 14 prawa dewizowego, drugi raz na podstawie przepisów rozporządzenia. Ponadto pojawi się problem jaką kwotę winni uwidaczniać na paragonach. Środki finansowe nie są towarem, zgodnie obowiązującymi interpretacjami podstawą opodatkowania przy usługach wymiany walut jest ogólny dodatni wynik transakcji w danym okresie rozliczeniowym z tytułu transakcji zakupu i sprzedaży walut. Postulujemy o odstąpienie od proponowanej zmiany.

2. Dokonując zmiany rozporządzenia postulujemy doprecyzowanie wyłączenia z obowiązku ewidencjonowania wymienione w pkt. 38 i 39 załącznika, poprzez przesądzenie, że zapłata za pośrednictwem banku obejmuje wszelkie formy zapłaty za pośrednictwem integratorów płatności (np. PayPal, PayU).

3. Zasadne wydaje się także wprowadzenie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania dla usług elektronicznych, niezależnie od tego, czy podmiot świadczy jednocześnie usługi telekomunikacyjne. Brak osobnego wyłączenia dla usług elektronicznych rodzi wiele pytań choćby w odniesieniu do obowiązku ewidencji świadczenia takich usług przez podmioty rozliczające się z podatku w ramach MOSS (choć potencjalnie do tych podmiotów da się zastosować zwolnienie z pkt. 39, jednak zastosowanie tego zwolnienia w przypadku innych from płatności niż tradycyjny przelew bankowy nadal budzi pewne wątpliwości / obawy podatników).

4. Postulujemy także wprowadzenie do rozporządzenia zwolnienia podmiotowego dla podmiotów zagranicznych nie posiadających w Polsce punktów sprzedaży pozwalających na zainstalowanie kasy. Nawet gdyby uznać, że podmioty zagraniczne są zobowiązane do instalacji kasy, to do ich działalności w wielu przypadkach da się zastosować zwolnienia z pkt. 38 i 39. Istnieją jednak takie podmioty, które prowadzą sprzedaż towarów/ usług wymienionych w par. 4 rozporządzenia, w odniesieniu do których wyłączono działanie pkt. 38 i 39. Takie podmioty są więc formalnie zobowiązane do prowadzenia fiskalizacji, a brak tego obowiązku wywodzi się m.in. z rozporządzenia o warunkach technicznych udowadniając (zazwyczaj w drodze interpretacji), że taki podmiot nie ma możliwości zainstalowania kasy w Polsce. Warto podkreślić, że podmioty takie powinny być zwolnione z obowiązku ewidencji, jeśli nie posiadają w Polsce fizycznych punktów sprzedaży detalicznej a nie stałego miejsca prowadzenia działalności (w świetle ostatnich wyroków TSUE centra logistyczne, z których często korzystają podmioty zagraniczne, mogą potencjalnie być uznane za stałe miejsce prowadzenia działalności, ale jednocześnie trudno sobie wyobrazić, żeby fiskalizacja odbywała się w takich centrach).

Konfederacja Lewiatan
KL/499/172/2357/PP/2017