W ustawie o odpadach konieczne są zmiany

Dzisiaj senacka komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zajmie się projektem ustawy o odpadach. Konfederacja Lewiatan proponuje rozszerzenie o najem nieruchomości, katalogu tytułów prawnych jakimi powinni wykazać się posiadacze odpadów, którzy nimi gospodarują.

- Widzimy potrzebę ograniczenia nieprawidłowości w zakresie bezprawnego porzucania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, ale nie wszystkie rozwiązania są dobre i adekwatne do sytuacji. Dlatego postulujemy rozszerzenie o najem nieruchomości katalogu tytułów prawnych jakimi powinni wykazać się posiadacze odpadów. To obecnie najpopularniejsza umowa służąca przekazaniu władania nad nieruchomością - mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan, uważa też, że całkowity zakaz importu odpadów pochodzących z odpadów komunalnych wpłynie negatywnie na rynek i dostępność paliw alternatywnych, co w konsekwencji doprowadzi do zwiększonego wykorzystania zasobów naturalnych w postaci węgla oraz do wzrostu poziomu emisji CO2.

Słuszne jest wprowadzenie zakazu przywozu zmieszanych odpadów komunalnych, jednakże trzeba doprecyzować przepisy w taki sposób, aby określały możliwy stopień zanieczyszczenia (procentowy udział) odpadów transportowanych w ramach międzynarodowego przemieszczania.

Ponadto odpady opakowaniowe w postaci metali kolorowych wysortowane za granicą z odpadów komunalnych są cennym surowcem i ich przywóz do kraju nie rodzi zagrożenia pożarowego, a pozwala pozyskiwać surowce (metale) istotne dla gospodarki. Odpady opakowaniowe z metali nie powinny być objęte bezwzględnym zakazem wwozu, gdyż spowoduje to straty w surowcach i ograniczy swobodę przepływu towarów w UE.

Podział odpadów na niebezpieczne, inne niż niebezpieczne oraz obojętne, może okazać się niewystarczający dla odzwierciedlenia rzeczywistych ich właściwości (np. stopnia ich palności).

Konfederacja Lewiatan