Potrzebna mądra kontrola nad odpadami

Sejm przyjął ustawę o gospodarce odpadami. Nowe przepisy są potrzebne, aby ograniczyć nieprawidłowości występujące w gospodarce odpadami, ale mogą zaszkodzić firmom, nie uwzględniając różnych uwarunkowań - ostrzega Konfederacja Lewiatan.

- Totalna kontrola nad odpadami, którą przewiduje ustawa, może zaszkodzić przedsiębiorstwom. Ograniczenie magazynowania odpadów zwiększy koszty firm z branży gospodarki odpadami. Powinniśmy walczyć z patologiami, szczególnie w zakresie bezprawnego porzucania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Ale proponowane regulacje muszą być adekwatne do skali zagrożeń i uwzględniać specyfikę różnych branż - mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Regulacje zawarte w ustawie mają często totalny zakres i nie różnicują nieselektywnej i selektywnej zbiórki odpadów, zakazują importu odpadów, niezależnie od tego, czy są to odpady komunalne (słuszny zakaz), czy odpady opakowaniowe w postaci metali kolorowych, które są cennym surowcem, a ich przywóz do kraju nie rodzi zagrożenia pożarowego.

Szkoda, że niektóre rodzaje odpadów nie zostały wyłączone spod nowych przepisów i konieczności ustanawiania dla nich zabezpieczeń. Przykładem są złomy metali kolorowych, które są niepalne i mają znaczną wartość jako surowiec.
Przepisy przejściowe są nieprzemyślane i mogą spowodować wiele negatywnych konsekwencji nie tylko dla przedsiębiorców, ale dla całego systemu zagospodarowania odpadów.

Ograniczenia w zakresie magazynowania odpadów spowodują, że nieruchomości, na których prowadzona jest gospodarka odpadami, będą mogły być wykorzystywane tylko w 50 procentach, natomiast ponoszone koszty ich nabycia, utrzymania i wyposażenia będą się odnosiły do całości powierzchni.

Zgodnie z ustawą firmy działające w branży odpadów będą musiały mieć odpowiednie zabezpieczenie na wypadek konieczności pokrycia kosztów usunięcia i zagospodarowania porzuconych odpadów. Wprowadzono również obowiązek posiadania tytułu prawnego (także użytkowanie wieczyste i dzierżawa) do terenu na którym będzie prowadzona zbiórka odpadów niebezpiecznych, ograniczono również masę magazynowanych odpadów i skrócono okres ich przechowywania z trzech lat do roku. Nie będzie również wymagany plan zagospodarowania przestrzennego, aby uzyskać zgodę na prowadzenie składowisk odpadów.

Konfederacja Lewiatan