Daria Kulczycka

tel. 22 55 99 925

Dyrektorka departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Odpowiedzialna za ewaluację projektów regulacji oraz strategii i polityk środowiskowych i energetycznych, krajowych oraz europejskich.

Doradca związków branżowych Lewiatana w sektorze energetycznym, chemicznym i wydobywczym. Sekretarz Rady OZE oraz Rady ds. Gazu Lewiatana. Członek grup roboczych ds. energii i klimatu w BUSINESSEUROPE, europejskiej federacji pracodawców. Członkini Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego.

Obecnie zaangażowana przede wszystkim w projekty dotyczące krajowej polityki energetycznej, w tym OZE i efektywności energetycznej, gazu łupkowego oraz polityki klimatyczno-energetycznej UE po 2020 roku.

 

Lista przygotowanych w 2016 roku opinii i stanowisk:

 1. Projekt rewizji Dyrektywy 2003/87/WE o europejskim systemie handlu emisjami, styczeń 2016
 2. Komunikat Komisji Europejskiej - Stan unii energetycznej w 2015 r., styczeń 2016
 3. Komunikat Komisji Europejskiej „Zamknięcie obiegu - plan działań UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym" oraz propozycji zmian niektórych dyrektyw odpadowych, styczeń 2016. 
 4. Uchwała nr 5 z 18 lutego 2016 strony pracodawców i strony związków zawodowych Rady Dialogu Społecznego ws. polityki klimatycznej UE oraz systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), luty 2016
 5. Pismo ZPPE do Prezesa URE z postulatem zakończenia postępowań administracyjnych w sprawie zwolnienia spółek obrotu z obowiązku przekładania taryfy dla paliwa gazowego w zakresie sprzedaży gazy wysokometanowego do odbiorców końcowych, luty 2016.
 6. Poselski projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, marzec 2016
 7. Kwestionariusz Komisji Europejskiej dotyczącego rewizji dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED II), marzec 2016
 8. Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druki 351 i 365),  kwiecień 2016.
 9. Projekt Prawo wodne UC1 (wersja z 5 kwietnia 2016 roku i dalsze), kwiecień 2016, maj 2016.
 10. Projekt nowelizacji 6 dyrektyw odpadowych, kwiecień 2016
 11. Zmiana rozporządzenia nr 994/2010 w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego (rozporządzenie SoS) będącego elementem tzw. Pakietu zimowego 2016 Komisji, maj 2016.
 12. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw - druk nr 476, maj 2016
 13. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, projekt z dnia 21 kwietnia 2016 r., wersja 2.10, tzw. Ustawa detaryfikacyjna, maj 2016
 14. Problem nieuczciwej konkurencji związanej z importem cementu spoza Unii Europejskiej głównie z Białorusi przy jednoczesnym celowym, administracyjnym blokowaniu  możliwości eksportu cementu na rynki Rosji i Białorusi przez cementownie, maj 2016.
 15. Wsparcie postulatu branży motoryzacyjnej wydłużenia okresu stosowania trójtlenku chromu (CrO3) w procesach produkcyjnych,  Lipiec 2016.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, lipiec 2016
 17. Stanowisko w sprawie koniecznych działań w celu zapobieżenia kolejnym ograniczeniom dostaw energii oraz minimalizacji ograniczeń w dostawie energii elektrycznej w przypadku wystąpienia tego stanu, lipiec 2016.
 18. Answers to the ACERS's questioner on the definition of capacity calculation regions, July 2016
 19. Cztery rozporządzenia wykonawcze do ustawy o OZE: Rozporządzenie w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii; Rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. ; Rozporządzenie w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.; Rozporządzenie w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. , sierpień 2016.
 20. Rozporządzenia REACH i obowiązek raportowania SVHC w świetle wyroku ETS z 10 września 2015, sierpień 2016
 21. Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju, część OZE, wrzesień 2016
 22. Projektu rozporządzenia Ministra Energii z 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacjach odnawialnego źródła energii, październik 2016
 23. Stanowisko przedstawiające stan obecny i niezbędne działania naprawy systemu gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce z uwzględnieniem rozszerzonej odpowiedzialności producenta, przygotowane przez Konfederację Lewiatan, Krajową Izbę Gospodarczą, REKOPOL, Związek Pracodawców EKO-PAK, Deloitte, październik 2016.
 24. Stanowisko Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Wydobywczego przedstawiające główne bariery wstrzymujące rozwój sektora oraz propozycje ich rozwiązania, przygotowane w odpowiedzi na zaproszenie do udziału w pracach nad tworzeniem polityki surowcowej państwa, październik 2016
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków aukcji interwencyjnej w 2016 roku, listopad 2016.
 26. Uchwała nr 10. Stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z 8 czerwca 2016 ws. problemów funkcjonowania polskiego przemysłu cementowego w związku z nierówna konkurencja z producentami cementu z Rosji i Białorusi.
 27. Projekt rozporządzenia Ministra Energii z 11 października 2016 w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci, listopad 2016
 28. Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. , listopad 2016
 29.  Projekt ustawy zmieniającej ustawę o ocenie oddziaływania na środowisko i niektóre inne ustawy, grudzień 2016
 30. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji z 2 listopada 2016 r., wersja 1.1, grudzień 2016
 31. Projekt Komisji Europejskiej zmiany dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (COM(2016) 765), grudzień 2016.
 32. Dane do modelowania cen referencyjnych źródeł wykorzystujących zasoby odnawialne przygotowane przez Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, na prośbę DEO Ministerstwa Energii, grudzień 2016;
 33. Projekt ustawy o rynku mocy, grudzień 2016. 
 34. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, grudzień 2016.