Zagrożona tajemnica przedsiębiorstwa

Udostępnianie informacji z akt postępowań administracyjnych, bez ograniczenia ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy, co przewiduje projekt ustawy o jawności życia publicznego, jest nieuzasadnione i doprowadzi do naruszenia interesów oraz podstawowych praw przedsiębiorców - uważa Konfederacja Lewiatan.

W licznych postępowaniach administracyjnych przedsiębiorcy są zobowiązywani do udostępniania informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Są one chronione przez przedsiębiorców, nieudostępniane publicznie, udzielane organom administracji jedynie na potrzeby prowadzonego postępowania.

- Niedopuszczalne, ale i nieuzasadnione jest, aby taka kategoria informacji podlegała ujawnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej. W szczególności, że obecnie istnieją regulacje prawne gwarantujące przedsiębiorcy prawo do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu administracyjnym w sposób szczególny, nawet w stosunku do pozostałych stron postępowania administracyjnego, przewidujące prawo do ograniczenia prawa wglądu do takich dokumentów pozostałym stronom - mówi Magdalena Garbacz-Kajda, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.
Zdaniem Konfederacji Lewiatan udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę firmy może wyrządzić przedsiębiorcy poważną szkodę i nie bez powodu, zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Poniżej przykłady dotyczące różnych istotnych informacji w wybranych branżach:

- branża farmaceutyczna - zgodnie z obowiązującymi przepisami wnioskodawca w postępowaniu refundacyjnym przedstawia cenę, która w jego opinii jest najkorzystniejsza (biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczne, możliwości płatnika publicznego, a także cenę na innych rynkach). Kwestia ta następnie podlega negocjowaniu z Komisją Ekonomiczną w toku postępowania i dopiero ostateczne ustalenia są wiążące dla stron i są oficjalną ceną za produkt. Kwestia negocjacji ceny i przedstawiania oferty w tym zakresie jest jednym z istotnych czynników budowania przewagi konkurencyjnej i stanowi jeden z istotniejszych elementów całego postępowania.

- nadawcy radiowi, telewizyjni - na potrzeby postępowania o udzielenie koncesji nadawca przekazuje do KRRiT szereg informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa np. stosowane lub planowane rozwiązania techniczne/technologiczne, warunki najmu pojemności satelitarnej, koszty i przychody z tytułu nadawania, założenia programu telewizyjnego;

- instytucje finansowe - w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego np. przy zgodzie na zmianę statutu czy zlecanie na zewnątrz usług bankowych, pojawiają się informacje o charakterze strategicznym czy gospodarczym mające znaczenie z perspektywy konkurencji pomiędzy instytucjami. Występując z wnioskiem o zgodę na uzupełnienie Statutu o jakiś nowy produkt czy usługę bank musi przesłać pełną dokumentacje dotyczącą założeń i procesów, jakie mają towarzyszyć wprowadzeniu produktu czy usługi. Taki materiał jest często wynikiem długich analiz i ogromnych nakładów. Udostępnianie go swobodnie dowolnej osobie nie ma uzasadnienia.

Konfederacja Lewiatan