Kontrowersyjna ustawa o związkach zawodowych

Projekt ustawy o związkach zawodowych, nad którym pracuje Sejm, jeszcze bardziej skomplikuje prawo związkowe - uważa Konfederacja Lewiatan.

- Projekt skomplikuje prawo związkowe, wprowadza dodatkowe obciążenia dla pracodawców i liczne obowiązki, które pogarszać będą sytuację pracodawców. Regulacja przyjęta w tym kształcie nie wzmocni reprezentacji pracowniczej. Może prowadzić do osłabienia ruchu związkowego, przez organizacje tworzone przez incydentalnie zatrudnianych, którzy nie czują więzi prawnej i odpowiedzialności za swój zakład pracy. Utrudni to dialog i relacje w zbiorowych stosunkach pracy, co podkreślały wszystkie organizacje pracodawców - mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Podstawowym celem nowelizacji ustawy jest rozszerzenie prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Samo rozszerzenie prawa koalicji nie budzi zastrzeżeń pracodawców. Kontrowersje dotyczą zrównania uprawnień do reprezentacji pracowników oraz osób wykonujących pracę zarobkową, w szczególności wskazując na kluczowe znaczenie trwałości więzi prawno-pracowniczej i zdefiniowany ustawowo stosunek pracy w przeciwieństwie do obligacyjnego charakteru więzi występującej pomiędzy podmiotem zatrudnienia i osobą wykonującą pracę zarobkową.

- Uznanie w praktyce okresu świadczenia pracy za wystarczającą przesłankę zrównania uprawnień do reprezentacji, ochrony oraz innych praw jest nieuzasadnione - podkreśla Jacek Męcina.

Prawo koalicji nie uwzględnia kryterium zależności ekonomicznej osoby wykonującej pracę zarobkową od podmiotu zatrudniającego. Kwestia ta została bowiem pominięta, a zgodnie z ustawodawstwem międzynarodowym powinna stanowić przesłankę podstawową. Osoba wykonująca incydentalnie zlecenie trwające kilka miesięcy, świadcząc usługę nawet w wymiarze kilku godzin miesięcznie będzie traktowana jako nie tylko uprawniona do tworzenia i reprezentowania organizacji związkowej, ale także uzyska uprawnienia ochronne.

Podkreślić należy, że już sama kwestia finansowania przez pracodawcę etatów związkowych, zwłaszcza w przypadku osób incydentalnie świadczących pracę może budzić na gruncie prawa międzynarodowego kontrowersje, wymagające odpowiednich konsultacji i zbadania przez MOP.

Niezrozumiałe i nieuprawnione są zmiany, które poszerzają zakres informacji niezbędnych do działalności związkowej. Ten dodatkowy zapis może budzić większe trudności interpretacyjne i konflikty. Informacje do których przekazywania będzie zobowiązany pracodawca nie mogą wykraczać poza cel działania związków zawodowych.
Projekt ustawy o związkach zawodowych wzbudza też wiele innych wątpliwości:

• Wprowadzono zmianę, która pozwala organizacji związkowej, gdy jest jedyną reprezentatywną zrzeszającą pracowników, zablokować przyjęcie regulaminów i porozumień, w szczególności regulaminu pracy.
• Wprowadzono gwarancje zatrudnienia dla osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy, będących członkami zarządu czy pełniących inną wskazaną funkcję związkową.
• Przyjęto, że mechanizm ochrony członków związku przed dyskryminacją, w przypadku wystąpienia z takim zarzutem obciąża podmiot zatrudniający i na nim spoczywa ciężar dowodu.
• Przyjęto nieracjonalne kwoty odszkodowań, uzależniając ich wysokość od wynagrodzeń miesięcznych lub w przypadku trudności z określeniem wynagrodzenia miesięcznego przeciętnych wynagrodzeń.

- Takie rozwiązania poważnie utrudnią działalność pracodawców, wpłyną też na pogorszenie relacji zbiorowych. Szybko ujawnią też liczne problemy, wskazując kolejny raz potrzebę uproszczenia przepisów związkowych, bez szkody dla ochrony interesów pracowniczych - dodaje Jacek Męcina.

Konfederacja Lewiatan