Wątpliwy zakaz prowadzenia biznesu na działce bez drzew

Wątpliwości co do zgodności z Konstytucją budzi przepis, zawarty w projekcie ustawy o ochronie przyrody, zakazujący prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 5 lat na nieruchomości, na której wycięto drzewa lub krzewy - uważa Konfederacja Lewiatan.

- Takie rozwiązanie stanowi formę nieuprawnionej ingerencji ustawodawcy w zasadę wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Jest tym bardziej niebezpieczne, jeżeli weźmie się pod uwagę fakt posłużenia się przez projektodawcę zapisem o charakterze przedmiotowym, wskazującym, iż nieruchomość na której dokonano usunięcia drzew lub krzewów, nie może być w ogóle wykorzystana na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej - mówi Dominik Gajewski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Nie dokonano głębszej analizy skutków prawnych jakie mogą wyniknąć z przyjęcia takiego unormowania. Chodzi chociażby o niezwykle istotną kwestię bezpieczeństwa obrotu prawnego takimi nieruchomościami.

Dodatkowo należy wskazać, że taka regulacja jest niezgodna z pewną systematyką reglamentacji działalności gospodarczej. Ustawa o ochronie przyrody nie jest odpowiednim aktem normatywnym, w którym dokonuje się takiej reglamentacji, wprowadzając najbardziej restrykcyjną formę zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Pojawia się również pytanie o zasadność przyjmowania tego typu regulacji, jeśli weźmie się pod uwagę, założenia przyświecające twórcom „Konstytucji dla biznesu", w szczególności ustawy - Prawo Przedsiębiorców, gdzie przyjmowane są m.in. zasady stanowienia prawa odnoszące się do przedsiębiorców.

Ochrona terenów zielonych i zadrzewień, regulowana ustawą o ochronie przyrody, może być zapewniona przez przyjęcie nieco innych rozwiązań, a mianowicie:

• Należy pozostawić obowiązek zgłoszenia przez właściciela nieruchomości zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu do właściwego organu;
• Po dokonaniu zgłoszenia odpowiedni organ administracji publicznej w terminie 7 dni może wnieść sprzeciw, w postaci decyzji administracyjnej, zawierającej odpowiednie uzasadnienie;
• Niewniesienie przez organ administracji publicznej sprzeciwu będzie uprawniał właściciela nieruchomości do usunięcia drzewa lub krzewu (cicha zgoda organu);
• Wniesienie sprzeciwu przez organ powinno być decyzją związaną. Organ będzie mógł wnieść sprzeciw jedynie w razie materializacji przesłanki opisanej w ustawie. Należy wyeliminować tzw. luz decyzyjny organu. Przesłankami uzasadniającymi sprzeciw mogą być: wyjątkowa wartość przyrodnicza lub kulturowa, wyjątkowe walory krajobrazowe związane z zadrzewieniem, lokalizacja zadrzewień itp.;
• Przyjęcie takich uregulowań pozwoli wyeliminować przepisy o kontroli dokonywanej przez organ oraz modyfikację przepisu sankcjonującego pierwotne rozwiązanie.

W ocenie Konfederacji Lewiatan przyjęcie zaproponowanej konstrukcji prawnej, która urealni kwestię nadzoru nad wycinaniem drzew, pozwoli uznać, że projekt będzie pozostawał w zgodzie z ustawą zasadniczą. Będzie w szczególności zgodny z zasadami proporcjonalności i swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

Konfederacja Lewiatan