Ustawa wdrożeniowa - mniej ułatwień dla firm

Projekt zmian w ustawie wdrożeniowej w maju powinien zostać przyjęty przez Radę Ministrów i trafić do Sejmu. W naszej opinii z grudnia 2016 r. poparliśmy większość propozycji zawartych w projekcie z 29 listopada 2016 r., zgodnych z rzeczywistymi potrzebami przedsiębiorców.

Niestety na ostatnim etapie prac rządowych Ministerstwo Rozwoju i Finansów rezygnuje z dwóch dobrych rozwiązań tj.:

1)      obowiązkowej oceny pracy eksperta i konsekwencji w postaci wykreślenia z wykazu ekspertów, jeśli ekspert dwukrotnie otrzymał ocenę negatywną;

2)      związania instytucji oceniających protest treścią protestu.

W ostatecznym projekcie najprawdopodobniej pojawią się też niekorzystne zapisy, które realnie skrócą terminy na uzupełnienie wniosku będącego w ocenie lub skorygowanie oczywistych omyłek: firma, która złożyła wniosek i która prowadzi z instytucją organizującą konkurs korespondencję elektroniczną, będzie miała 7 dni od dnia następującego po wysłaniu e-maila na uzupełnienie wniosku. Mały przedsiębiorca, który stara się o dofinansowanie unijne, może zatem zapomnieć o urlopie.

Jednocześnie Ministerstwo wprowadza do projektu nowe zapisy, które nie były przedmiotem konsultacji społecznych, a które - ogólnikowo uzasadnione - wzmacniają funkcję wojewody w relacji z samorządem wojewódzkim, tj.:

1)      Obowiązek informowania wojewody o posiedzeniach Komitetu Monitorującego  RPO

2)      Obowiązek włączenia wojewody do prac Komitetu Monitorującego RPO w charakterze obserwatora  

3)      Możliwość delegowania na wojewodę zadań związanych z kontrolami służącymi potwierdzaniu spełniania kryteriów desygnacji (udzielana instytucjom zarządzającym, pośredniczącym i wdrażającym przed rozpoczęciem finansowej realizacji programu) oraz z prowadzeniem kontroli doraźnych w przypadku podejrzeń że dany podmiot przestał spełniać warunki desygnacji podmioty

4)      Obowiązek informowania wojewody o powołaniu KOP w danym RPO

5)      Obowiązek włączenia wojewody do prac KOP w charakterze obserwatora, na jego pisemny wniosek

Ministerstwo Rozwoju i Finansów pomimo naszych argumentów:

·         nie wprowadziło do ustawy przepisów wykluczających możliwość udziału w konkursie organizowanym poprzez daną instytucje jej samej lub podmiotów z nią powiązanych lub - alternatywnie - wprowadzenie zasady, iż projekty takiej instytucji lub podmiotów z nią powiązanych są oceniane przez inną, w pełni niezależną instytucję;

·         nie wprowadziło wyjątku wskazującego, iż wnioski o dofinansowanie instytucji publicznych podlegają udostępnieniu; 

·         nie doprecyzowało zakresu informacji podawanej w ramach rocznego harmonogramu naborów poprzez określenie, że w harmonogramie wskazywane są daty z dokładnością co najmniej do miesiąca, a termin ogłoszenia danego konkursu może ulec zmianie nie więcej niż raz;

·         nie wprowadziło zasadniczych zmian do procedury odwoławczej, które gwarantowałyby jej większy obiektywizm (rozpatrzenie protestu i przeprowadzenie ponownej oceny wniosku, w procedurze odwoławczej nie powinno być prowadzone przez instytucję, która dokonała pierwotnej oceny).