Pakiet usługowy - wreszcie!

Komisja Europejska przedstawiła 10 stycznia b.r. projekt pakietu usługowego, mający na celu zlikwidowanie barier w handlu usługami. Pakiet ma ułatwić przedsiębiorcom i wykwalifikowanym specjalistom świadczenie usług na rzecz klientów w całej UE.

Główne elementy projektu to uproszczenie procedur dla usługodawców transgranicznych oraz bardziej nowoczesny i wydajny sposób współpracy państw członkowskich w zakresie regulacji ich sektorów usługowych. Komisja zapowiedziała, iż nie zmienia obowiązujących przepisów w dziedzinie usług, ale skupia się na ich lepszym stosowaniu.

Propozycja KE jest zgodna z zobowiązaniem politycznym Junckera oraz nawiązuje do przyjętej przez Komisję w październiku 2016 strategii jednolitego rynku. W ocenie KE sektor usług w UE nie wykorzystuje swojego potencjału, a istniejące bariery powstrzymują rozwój i zakładanie firm, co prowadzi do ograniczenia wyborów dla konsumentów i negatywnie wpływa na konkurencyjność produkcji przemysłowej w UE.

Propozycje przyjęte wczoraj przez Komisję to:

1)      Europejska e-karta usług (EKU)

EKU to swojego rodzaju „paszport usługowy", który zakłada, że usługodawca będzie mógł prowadzić działalność usługową na terenie całej UE i będzie mógł załatwiać wszelkie związane z tym formalności w punkcie kontaktowym we własnym kraju i we własnym języku.

2)      Ocena proporcjonalności krajowych przepisów dotyczących usług świadczonych w  ramach wolnych zawodów

KE proponuje usprawnienie i objaśnienie sposobów przeprowadzania przez państwa członkowskie przejrzystego testu proporcjonalności przed przyjęciem lub zmianą krajowych przepisów w tym zakresie.

3)      Wytyczne dotyczące krajowych reform w zakresie regulacji zawodów

Komisja proponuje wytyczne dotyczące krajowych reform w zakresie regulacji zawodów takich jak: architekci, inżynierowie, prawnicy, księgowi, rzecznicy patentowi, agenci nieruchomości i przewodnicy turystyczni.

4)      Lepsze zasady powiadamiania o projektach przepisów krajowych w dziedzinie usług

Warto zauważyć, że są to jedynie propozycje KE i nie wiadomo czy zostaną przyjęte w zaproponowanym kształcie. Wśród państw, które sprzeciwiają się planom KE są m.in. Niemcy i Francja.

Komunikat prasowy BusinessEurope

 

Więcej informacji na temat pakietu usługowego znajdą Państwo na stronie Komisji Europejskiej:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5909_pl.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-11_en.htm