Adaptacja miejsca pracy do potrzeb starszych i niepełnosprawnych pracowników

Konfederacja Lewiatan dołączyła (jako reprezentant pracodawców) do projektu pt. „Adaptacja miejsca pracy do potrzeb starszych i niepełnosprawnych pracowników", który realizowany jest w partnerstwie trzech ośrodków analitycznych z Estonii, Polski i Węgier (Praxis, Institute of Public Affairs, Policy Agenda and Cardif University as a supporting partner). W Polsce liderem przedsięwzięcia jest Instytut Spraw Publicznych, a pulę partnerów krajowych uzupełnia Konfederacja Pracy (związek zawodowy). Pierwsze spotkanie grupy roboczej z udziałem przedstawicieli partnerów z Polski odbyło się 3 kwietnia 2017 r. Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską ze środków DG Zatrudnienie, Improving expertise in the field of industrial relations. Spotkanie partnerstwa krajowego projektu odbyło się 3 kwietnia br.

Polskie społeczeństwo jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Unii Europejskiej, co związane jest z jednym z najniższych na świecie wskaźników urodzeń i ujemnym saldem migracji. W perspektywie kilku dekad obserwować będziemy znaczący spadek liczby ludności, a także niekorzystną zmianę proporcji liczby osób w wieku produkcyjnym do osób w wieku poprodukcyjnym. Zjawiska te mogą mieć negatywne konsekwencje dla m.in. stabilności finansowej systemu emerytalnego. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym wyzwaniem jest włączanie grup o niskiej partycypacji do rynku pracy m.in. osób 50+ i osób z niepełnosprawnościami. Badania pokazują, że jednymi z barier w wejściu tych grup lub utrzymaniu się na rynku pracy są czynniki, które składają się na nieadekwatną adaptację miejsca pracy do ich potrzeb. W realizowanym projekcie adaptacja miejsc pracy definiowana jest jako działania polegające na modyfikacji jakiegokolwiek aspektu stanowiska pracy lub środowiska pracy, aby osoba z niepełnosprawnością mogła skutecznie wykonywać powierzone zadania na tym stanowisku.

W związku z powyższym w projekcie przygotowany zostanie przegląd polityk publicznych i instrumentów wsparcia skierowanych do starszych i niepełnosprawnych pracowników; przegląd inicjatyw i aktywności partnerów społecznych w odniesieniu do tego obszaru oraz diagnoza luk w legislacji krajowej i propozycje działań w zakresie zmiany prawa w systemie wsparcia starszych i niepełnosprawnych pracowników. Powyższe zagadnienia znajdą się w raporcie krajowym, który zostanie zaprezentowany w czasie seminarium planowanym na przełom maja i czerwca br. oraz przekazany zostanie do decydentów.

Ze strony Konfederacji Lewiatan ekspertami w projekcie są: Grzegorz Baczewski (gbaczewski@konfederacjalewiatan.pl) i Małgorzata Lelińska (mlelinska@konfederacjalewiatan.pl).