Należy wzmacniać rejestry informacji kredytowej

Rejestry kredytowe funkcjonują w niemal każdym państwie Unii Europejskiej, jednak z uwagi na ograniczenia ustawowe, zakres przetwarzanych przez nie danych jest bardzo różny. Zdaniem Konfederacji Lewiatan należy odważniej je promować i ułatwiać działalność poprzez tworzenie dobrego prawa.

Taką opinię przedstawiła Konfederacja Lewiatan w związku z konsultacjami dotyczącymi stanowiska rządu do dokumentu pt. „Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych: Lepsze produkty, szerszy wybór i większe możliwości dla konsumentów i przedsiębiorstw".

Rejestry kredytowe pełnią istotną rolę w zwiększeniu dostępności do usług finansowych w UE, jak również w zakresie ochrony konsumentów, w tym ochrony przed nadmiernym zadłużaniem. Dostarczają bowiem informacji w celu oceny ryzyka kontraktu czy zdolności kredytowej.
W opinii Lewiatana państwa członkowskie UE powinny podejmować działania promujące i ułatwiające funkcjonowanie rejestrów informacji kredytowej. Chodzi przede wszystkim o tworzenie prawa sprzyjającego wymianie informacji o szerokim zakresie danych (obejmującego nie tylko rynek finansowy), na unikaniu tworzenia innych ograniczeń ustawowych takiej wymiany, jak również na zakazie stosowania prawa w sposób utrudniający osiągnięcie społecznych celów funkcjonowania tych instytucji.

Wszelkie działania odnoszące się do branży rejestrów informacji, podejmowane na szczeblu Unii Europejskiej, powinny polegać na ogólnej harmonizacji lub wytycznych (nie zaś na unifikacji). Jest to uzasadnione znaczną odmiennością w funkcjonowaniu i uregulowaniu tego rynku w poszczególnych krajach.

Konieczne jest ponadto uwzględnienie specyfiki funkcjonowania rejestrów kredytowych w innych aktach przyjętych na szczeblu Unii Europejskiej, które bezpośrednio wpływają na ich działalność, przede wszystkim rozporządzeniach o ochronie danych osobowych (RDO). W obecnie przyjętym tekście RDO część postulatów rejestrów kredytowych odnoszących się do przetwarzanych danych nie została uwzględniona, co w efekcie może znacznie zawęzić zakres dostarczanych przez nie informacji.

Konfederacja Lewiatan