KE podtrzymuje projekt dyrektywy zmieniającej dyrektywę o delegowaniu pracowników

20 lipca 2016 r. Komisja Europejska, wbrew stanowisku przedsiębiorców i parlamentów 11 państw członkowskich, postanowiła o podtrzymaniu prac nad projektem dyrektywy zmieniającej dyrektywę 96/71/WE o delegowaniu pracowników.

W dniu 8 marca br. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (COM(2016) 128 final).

Konfederacja Lewiatan od początku była przeciwna nowelizacji dyrektywy 96/71/WE. W ocenie Konfederacji przedłożony projekt przyczyni się do wyeliminowania z rynku przedsiębiorstw świadczących usługi transgraniczne z wykorzystaniem własnych pracowników. Nowe przepisy szczególnie mocno uderzą w polskie firmy, delegujące rocznie (wg danych KE) około 428 tys. pracowników. Zdaniem Konfederacji Lewiatan projekt dyrektywy narusza traktatową zasadę pomocniczości oraz stoi  w sprzeczności z istotą tej swobody traktatowej i wynikającej z niej instytucji delegowania pracowników.

Konfederacja Lewiatan, podobnie jak unijna organizacja BusinessEurope, podkreślała, iż:

-        obowiązująca dyrektywa 96/71/UE zapewnia właściwą równowagę między ochroną praw pracownikówa  swobodą świadczenia usług,

-        na poziomie UE działania powinny się skupić  na implementacji tzw. dyrektywy wdrożeniowej 2014/67/UE.

Parlamenty jedenastu krajów UE zgłosiły zastrzeżenia do zaproponowanej przez Komisję Europejską zmiany przepisów o pracownikach delegowanych, uruchamiając tzw. procedurę żółtej kartki. Zdaniem parlamentów projekt nie spełniał wymogów zasady pomocniczości. Zgodnie z Protokołem II do Traktatu, w takim przypadku, po ponownej analizie, Komisja mogła postanowić o podtrzymaniu, zmianie lub wycofaniu projektu.

Niestety wbrew merytorycznym argumentom KE zdecydowała o podtrzymaniu projektu. Nie znamy jeszcze uzasadnienia decyzji.

Decyzja KE oznacza, iż na forum UE będzie kontynuowana emocjonalna debata, dzieląca Unię Europejską i będąca szkodliwą dla jednolitego rynku, nie służąca w żaden sposób interesom pracowników delegowanych.