Informacja okresowa nt. poziomu bezrobocia w UK

Zgodnie z danymi urzędu statystycznego (Office for National Statistics, ONS), w okresie od września do listopada 2015 r. liczba bezrobotnych spadła o 99 tys. w stosunku do poprzednio badanego okresu i wyniosła 1,68 mln.

Liczba osób zatrudnionych, w tym prowadzących własną działalność gospodarczą, wyniosła 31,39 mln osób, co stanowiło liczbę o 267 tys. wyższą w stosunku do poprzednio badanego okresu i o 588 tys. wyższą w skali roku. Poziom zatrudnienia (employment rate) wyniósł 74%.

Odnosząc się do danych szczegółowych raportu ONS warto zauważyć, że w omawianym okresie:

•                 liczba osób zatrudnionych w wymiarze pełnoetatowym (full-time) wyniosła 22,96 mln (wzrost o 436 tys. w skali roku), zaś zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin 8,43 mln osób (wzrost o 152 tys. w skali roku);

•                 liczba osób bezrobotnych i niepodejmujących starań celem znalezienia zatrudnienia dla grupy wiekowej 16-64 lata (economically inactive) wyniosła 8,92 mln osób, co stanowiło spadek o 93 tys. w stosunku do poprzednio badanego okresu;

•                 przyjmując kryterium zatrudnienia wg płci, poziom zatrudnienia mężczyzn wyniósł 79 %, a kobiet 69,1 %, przy czym poziom zatrudnienia kobiet był najwyższy od momentu prowadzenia tego rodzaju statystyk;

•                 liczba osób prowadzących własną działalność gospodarczą wzrosła o 98 tys. i wyniosła 4,62 mln;

•                 liczba osób bezrobotnych wśród młodzieży w wieku 16-24 lata wyniosła 628 tys., natomiast poziom zatrudnienia dla tej grupy wiekowej wyniósł 3,96 mln;

•                 średni poziom wynagrodzenia wzrósł o 2% w skali roku.

Kwartalny raport dot. bezrobocia zawiera informacje nt. obcokrajowców zatrudnionych w UK. Wg danych, w III kw. ub. r. liczba pracowników spoza UK (non-UK nationals) wzrosła o 326 tys. w skali roku (do liczby 3,22 mln), co stanowiło wzrost niemal trzykrotnie wyższy w stosunku do wzrostu w poziomie zatrudnienia obywateli miejscowych (tj. o 122 tys.). Należy wskazać, że wzrost zatrudnienia obcokrajowców dotyczy niemal wyłącznie obywateli UE - stanowili oni 99% (324 tys.) spośród 326 tys. nowo zatrudnionych pracowników. Szacuje się, że pod koniec ub. r. w UK zatrudnionych było 2,02 mln obywateli UE i 1,20 mln obywateli z państw pozaeuropejskich (łącznie 3,22 mln, co oznacza wzrost z poziomu 3,7% ogółu pracowników UK w 1997 r. do poziomu 10,3% ogółu zatrudnionych we wrześniu 2015 r.).

(Oprac. Mateusz Osowski, praktykant WE)