Wdrożymy FATCA

1 grudnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) - jest amerykańską ustawą z dnia 28 marca 2010 r.
o ujawnianiu informacji o zagranicznych rachunkach dla celów podatkowych. Celem ustawy było zobligowanie zagranicznych instytucji finansowych do zawierania porozumień z amerykańską administracją skarbową (IRS), na mocy których instytucje te zobowiązane byłyby do przekazywania do USA danych o stanach rachunków, uzyskiwanych dochodach oraz ich właścicielach, będących podatnikami USA. Uzyskane informacje służyć miałyby weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych oraz zapobiegnięciu wykorzystywania przez amerykańskich podatników zagranicznych instytucji finansowych w celu ukrywania dochodów lub tworzenia struktur agresywnego planowania podatkowego.

Ponieważ podpisanie porozumień przez polskie instytucje finansowe bezpośrednio z amerykańską administracją podatkową budziło wątpliwości co do zgodności z prawem UE a także z prawem krajowym, zwłaszcza w zakresie m.in. przekazywania informacji objętych ochroną danych osobowych oraz tajemnicą bankową, rządy Polski i USA zawarły umowę w sprawie przekazywania informacji o rachunkach bankowych prowadzonych dla rezydentów podatkowych USA w zagranicznych instytucjach finansowych.

Wchodząca w życie ustawa, stanowi wykonanie zobowiązań wynikających z ww. umowy i zobowiązuje polskie instytucje finansowe do identyfikowania rachunków bankowych rezydentów USA oraz do przekazywania informacji o nich krajowej administracji podatkowej. Organem właściwym w sprawach zbierania tych informacji jest minister finansów. Polskie instytucje finansowe zobowiązane będą zbierać i przekazywać informacje w formie dokumentu elektronicznego do 30 czerwca następnego roku za rok poprzedni.

Ustawa przewiduje także procedurę weryfikacji wypełniania obowiązków przez instytucje finansowe. Organem uprawnionym do prowadzenia kontroli jest minister finansów. Kontrola podejmowana będzie niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia administracji USA o wystąpieniu uchybień lub pomyłek w wykonywaniu obowiązków sprawozdawczych.

Ustawa wprowadza też sankcje karne skarbowe za nieprzestrzeganie obowiązków nałożonych na raportujące polskie instytucje finansowe. Za naruszenie obowiązków informacyjnych ustawa przewiduje karę grzywny w wysokości do 4 199 760 zł.

Mając na uwadze, iż zobowiązania określone umową FATCA dotyczą relacji pomiędzy władzami podatkowymi umawiających się państw, zasadne było uregulowanie obowiązków oraz procedur dotyczących przekazywania informacji w ustawie. Należy mieć nadzieję, że obowiązki nałożone na polskie instytucje finansowe w praktyce okażą się łatwe do spełnienia i nie będą stanowić nadmiernego obciążenia dla ich funkcjonowania.

Konfederacja Lewiatan