W zamówieniach publicznych coraz mniej czasu na renegocjacje umów

W nowym prawie zamówień publicznych kluczową zmianą - zarówno z punktu widzenia zamawiającego, jak i wykonawcy - jest obowiązek waloryzacji umów zawartych na dłużej niż 12 miesięcy. Kontrakty długoterminowe powinny być renegocjowane w przypadku zmiany płacy minimalnej, stawki VAT, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub wysokości składki. Od 1 stycznia 2016 roku oskładkowaniu zaczną podlegać umowy zlecenia, dlatego niezwykle istotne jest, żeby jak najwcześniej przygotować się do nowych przepisów i już teraz rozpocząć negocjacje z wykonawcami - uważa Konfederacja Lewiatan.

Konieczne jest zakończenie renegocjacji jeszcze w 2015 roku, tak by zwaloryzowane umowy obowiązywały od 1 stycznia 2016. Tylko wówczas możliwe będzie skuteczne wypełnienie obowiązków, jakie legislator powierzył podmiotom odpowiedzialnym za kształtowanie rynku zamówień publicznych. Dzięki temu możliwe będzie odejście od patologii na rynku zamówień publicznych, gdzie instytucje państwowe wybierały oferty ze stawkami w granicach 5-7 zł za godzinę brutto - czyli nawet połowę niższymi niż minimalne krajowe wynagrodzenie.

- Nowe zapisy w zakresie ubezpieczeń społecznych, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2016, zwiększają poziom bezpieczeństwa pracowników, prowadzą do podwyższenia jakości przetargów publicznych oraz zapewniają dodatkowe wpływy do budżetu państwa. W związku z tym niezwykle istotną kwestią pozostaje odpowiednie przygotowanie się do funkcjonowania w nowym otoczeniu prawnym. W tym celu niezbędne jest rozpoczęcie renegocjacji między wykonawcami i zamawiającymi obowiązujących umów długoterminowych po to, by uwzględnić nowe zasady oskładkowania umów zleceń. Jest to niesłychanie ważne zarówno z punktu widzenia zamawiającego - któremu zależy na tym, aby zlecone usługi były nadal realizowane na jak najwyższym poziomie - oraz wykonawcy - ze względu na nowe obowiązki powstałe w wyniku zmian dotyczących umów zleceń - mówi Marek Kowalski, przewodniczący Rady Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan.

Polska pozostaje niechlubnym liderem w Unii Europejskiej pod względem liczby osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych - według danych Eurostatu aż 26,8% Polaków znajduje zatrudnienie na tej podstawie . Średnia unijna jest niemal o połowę mniejsza - 13,7% . W związku z tym już od 2009 roku ozusowanie umów zleceń było wspólnym postulatem związków zawodowych oraz pracodawców. Po osiągnięciu tego celu, należy jak najlepiej przygotować się na zmiany, które wejdą w życie po 31 grudnia 2015 roku. W związku z tym renegocjacja umów powinna być tak zaplanowana, żeby od 1 stycznia 2016 roku wszystkie podmioty działające na rynku zamówień publicznych mogły funkcjonować w zgodzie z nowo obowiązującymi przepisami.

Niemniej istotną kwestią pozostaje dokonanie pełnej waloryzacji - zgodnej z intencją ustawodawcy. Konieczne jest, by zamawiający uwzględniał w swoich kalkulacjach wynagrodzenia pracowników według stawek brutto. Koszt wynagrodzenia obejmuje bowiem nie tylko kwotę wypłacaną pracownikowi, ale także odprowadzane podatki i składki na ubezpieczenia społeczne.

Właściwa reorganizacja i tym samym kontynuacja obowiązujących kontraktów, to korzystne rozwiązanie dla każdej ze stron. Zamawiający bowiem nie będzie obarczony kosztami rozpoczęcia postępowania przetargowego. Wykonawca zaś może liczyć na uczciwe rozliczenie realizowanej usługi, które zostanie zwaloryzowane o zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych. Pracownicy mają natomiast gwarancję zabezpieczenia swojego interesu oraz miejsc pracy, co jest szczególnie istotne w kontekście wysokiego poziomu bezrobocia, które w styczniu 2015 roku wyniosło 12,1% .
________________________________________
Więcej informacji na blogu: http://kowalski.blog.onet.pl/

Konfederacja Lewiatan