Ustawa o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania - konsultacje

Przekazujemy do konsultacji projekt z dnia 24 września 2015 r. ustawy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy jej celem jest implementacja przepisów dyrektywy Rady 2014/107/UE  z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz. U. UE L 359  z 16.12.2014 str. 1). Przepisy te są ukierunkowane na rozszerzenie zakresu automatycznej wymiany informacji. 

W dyrektywie 2011/16/UE przewidziano obowiązkową automatyczną wymianę informacji między państwami członkowskimi w zakresie niektórych kategorii dochodu  i kapitału, głównie o charakterze niefinansowym, posiadanego przez podatników w państwach członkowskich innych niż państwo ich rezydencji.

Zakres transpozycji obejmuje:

-        wprowadzenie definicji zgodnych z dyrektywą,

-        określenie obowiązków informacyjnych instytucji finansowych posiadających status raportujących instytucji finansowych oraz sposobu ich wypełniania,

-        wprowadzenie procedur sprawozdawczych i procedur należytej staranności, które muszą być przestrzegane przez raportujące instytucje finansowe przy realizacji obowiązków informacyjnych,

-        wprowadzenie rozwiązań zapewniających skuteczne wykonanie obowiązków nałożonych na raportujące instytucje finansowe,

-        określenie zakresu informacji podlegających automatycznej wymianie z państwami członkowskimi Unii Europejskiej i trybu ich przekazywania,

-        określenie okresu przechowywania ww. informacji,

-        wprowadzenie szczególnych zasad ochrony danych osobowych w związku z gromadzeniem informacji dla celów automatycznej wymiany informacji.


PROJEKT

Proszę o przesłanie ewentualnych uwag do 19 października br.na adres ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl.