Przedsiębiorcy spotkali się z M.Marcińską z resortu pracy

Małgorzata Marcińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej była gościem Konfederacji Lewiatan.

W trakcie spotkania z pracodawcami M. Marcińska przedstawiła plany i działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące następujących, istotnych dla przedsiębiorców tematów: programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w obszarze rynku pracy oraz założeń Karty Dużej Rodziny.

W ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 omówiła:
• wsparcie osób młodych na rynku pracy,
• model współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci oraz wzmocnienie stosowania zasady równości szans płci w dostępie do rozwoju kariery zawodowej i zatrudnienia,
• procedury działania instytucji rynku pracy, w zakresie m.in.: zlecania zadań przez publiczne służby zatrudnienia innym podmiotom czy współpracy z pracodawcami,
• instrumenty wspierające zatrudnienie i utrzymanie się na rynku pracy osób niepełnosprawnych, w tym wspomaganie przedsiębiorców w dostosowaniu do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, pozyskania i utrzymania w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami.

Prezentacja M.Marcińskiej, podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej  

Konfederacja Lewiatan