Projekt ustawy o praktykach absolwenckich

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich ( dalej „ustawa")(Dz.U. Nr 127, poz.1052).

Celem nowelizacji ustawy jest pełna realizacja Zalecenia Rady w sprawie ram jakości dla staży ( dalej „Zalecenia Rady")(Dz.U.C 88 z 27.3.2014 roku, s.1) z dnia 10 marca 2014 roku.

Państwa członkowskie zostały zobligowane, do wdrożenia do końca 2015 roku Zaleceń Rady i do przedstawienia Komisji informacji o przedsięwziętych zgodnie z nim środkach.

W Zaleceniu Rady w sprawie ram jakości dla staży dąży się do zapewnienia, aby staże skutecznie ułatwiały przechodzenie z etapu wykształcenia do etapu życia zawodowego i zwiększały szanse młodzieży na rynku pracy.
Należy zaznaczyć, iż w polskim porządku prawnym większość postulatów zawartych w Zaleceniu Rady wypełnia już powołana powyżej ustawa, aby jednak dokonać pełnej realizacji Zalecenia Rady zasadne jest dokonanie aktualnej nowelizacji.

Zmiany wprowadzane nowelizacją:
Projekt określa jakie praktyki i staże zostają wyłączone spod regulacji ustawy, w związku z faktem, że nie ma do nich zastosowania Zalecenie Rady. W Zaleceniu Rady za „staż" uznaje się ograniczoną w czasie praktykę zawodową, płatną lub bezpłatną, obejmującą komponent uczenia się i szkolenia, podejmowaną w celu zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego z myślą o uzyskaniu większych szans na zatrudnienie oraz ułatwiającą podjęcie stałego zatrudnienia.
Zalecenie Rady nie obejmuje praktyk zawodowych będących elementem programu kształcenia formalnego lub kształcenia i szkolenia zawodowego, a zatem staży będących częścią akademickich lub zawodowych programów nauczania. Nie dotyczy również staży, które stanowią część obowiązkowego szkolenia zawodowego, warunkującego dostęp do określonych zawodów (np. w medycynie, architekturze, etc.). Definicja nie obejmuje również staży organizowanych z zaangażowaniem osoby trzeciej - poza stażystą i przyjmującym - np. staży dla bezrobotnych - w Polsce realizowanych na podstawie umowy pomiędzy urzędem pracy a pracodawcą.

Projekt zakłada, że praktyka absolwencka może być odbywana tylko odpłatnie. W związku z tym określona została minimalna wysokość świadczenia pieniężnego, jakie powinien otrzymać praktykant tj. 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pozostawiono natomiast maksymalną wysokość świadczenia, które nie może przekraczać dwukrotności minimalnego wynagrodzenia (ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). Ponadto w trakcie praktyki praktykantowi mają przysługiwać trzy dni wolnego, za które będzie on otrzymywał świadczenie pieniężne. W projekcie sprecyzowano szczegółowe wymogi jakie powinna zawierać umowa o praktykę absolwencką (są nimi: nazwa stanowiska, zakres zadań przewidzianych do realizacji przez praktykanta, kwalifikacje i umiejętności, które praktykant ma uzyskać, okres odbywania praktyki, wysokość świadczenia pieniężnego). Ponadto projekt zakłada, iż podmiot przyjmujący na praktykę zobowiązany jest do wyznaczenia osoby, która będzie pełnić rolę opiekuna praktykanta - kierującego wykonywaniem zadań przez praktykanta oraz monitorującego i oceniającego jego postępy. Jeden opiekun będzie mógł objąć opieką maksymalnie trzech praktykantów. Projekt wprowadza także obowiązek wystawiania przez podmiot przyjmujący na praktykę zaświadczenia o odbyciu praktyki. Ponadto przewiduje się wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego praktykanta (składkę na ubezpieczenie zdrowotne za praktykanta jako płatnik będzie obliczał, pobierał z kwoty świadczenia pieniężnego należnego praktykantowi i odprowadzał podmiot przyjmujący na praktykę absolwencką).

Konfederacja Lewiatan