Prawo Zamówień Publicznych- projekty ustaw do konsultacji

Konsultujemy projekty ustaw:

1.     projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych;

2.     projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi;

Projekty stanowią wdrożenie do polskiego porządku prawnego trzech dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

1.     2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65);

2.     2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243);

3.     2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 1).

Projekty zostały skierowane do uzgodnień i konsultacji publicznych oraz upublicznione na stronach Urzędu Zamówień Publicznych i Rządowego Centrum Legislacji wraz z uzasadnieniami, OSR, załącznikami do OSR-ów, opinią Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tabelami zgodności i pismami przewodnimi.

Źródło:

1.     Urzędu Zamówień Publicznych: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3155 ihttp://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3156.

2.     Rządowego Centrum Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271652  ihttp://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271654;

 

Prosimy członków o przesyłanie uwag do przedmiotowych projektów ustaw do 14 maja 2015 r.

dswierblewska@konfederacjalewiatan.pl