Muszynianka dyskryminowana na rynku słowackim

Unia Europejska dokłada wszelkich starań w eliminacji barier spotykających europejskich przedsiębiorców działających na rynku wewnętrznym. Niektóre państwa wciąż jednak stosują rozwiązania prawne, które powodują ograniczenia działalności gospodarczej zagranicznych podmiotów. Przykładem takich rozwiązań są zmiany wprowadzone do konstytucji Słowacji w odniesieniu do importerów wody źródlanej - zauważa Konfederacja Lewiatan.

Zgodnie z artykułem 4 ustęp 2 konstytucji Republiki Słowackiej niezgodny z prawem jest eksport wody wydobywanej ze źródeł znajdujących się na terenie Słowacji, o ile nie jest ona rozlewana do opakowań konsumenckich na terenie tego kraju. - Wymóg, aby woda źródlana wywożona poza granice słowackie była butelkowana, wyraźnie faworyzuje rodzime firmy, które posiadają na Słowacji własne rozlewnie. Uderza to tym samym w zagranicznych przedsiębiorców. Takie ograniczenie dyskryminuje przedsiębiorstwa spoza Słowacji zajmujące się eksploatacją i dystrybucją słowackiej naturalnej wody mineralnej - uważa Magdalena Piech, ekspert w departamencie prawnym Konfederacji Lewiatan.

Przykładem negatywnego wpływu rozwiązania słowackiego są problemy polskiej Spółdzielni Pracy „Muszynianka" w Muszynie. Firma rozpoczęła przygotowania pod inwestycję, uwzględniającą budowę stacji przygotowania (odżelaziania) wody mineralnej z odwiertów w słowackiej miejscowości Legnava oraz trasy prowadzenia rurociągów z tej stacji do rozlewni znajdującej się w Polsce.

Pomimo spełnienia wszystkich wymogów formalnych oraz złożenia kompletnej w tym zakresie dokumentacji, władze słowackie zablokowały korzystaną dla gospodarek obu państw i rozwoju rynku wewnętrznego Unii Europejskiej inwestycję, powołując się na zakaz eksportu niebutelkowanej wody mineralnej, wynikający z konstytucji.

W ocenie Konfederacji Lewiatan, przepisy chroniące bezpośredni eksport słowackiej wody mineralnej rodzą poważne wątpliwości co do łamania przez Słowację zasady swobody przepływu towarów i niedyskryminacji na rynku wewnętrznym UE.

- Sygnalizowany problem został przez Konfederację Lewiatan zgłoszony Komisji Europejskiej jako potencjalne naruszenie Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczące zakazu ograniczeń ilościowych pomiędzy państwami członkowskimi UE - mówi Magdalena Piech. - Wsparcie dla podjętych przez Konfederację działań wyraził również w swoim liście skierowanym do Komisji Europejskiej minister gospodarki Janusz Piechociński. Zwraca w nim uwagę, że jednolity rynek należy do najważniejszych fundamentów, na których opiera się Unia Europejska, a usuwanie barier rynku wewnętrznego stoi w interesie Polski i wszystkich pozostałych państw członkowskich.

Ministerstwo Gospodarki, w celu prowadzenia działań na rzecz usuwania barier na rynku wewnętrznym, udostępniło na stronach resortu adres e-mail rynekUE-bariery@mg.gov.pl , na który zgłaszać mogą się polscy przedsiębiorcy obecni na rynkach innych państw członkowskich UE, którzy w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej napotkali nieuzasadnione przeszkody prawne lub administracyjne. Pozwoli to zebrać informacje o niewłaściwych praktykach państw członkowskich oraz tam gdzie zasadne wesprzeć polskich przedsiębiorców.

Konfederacja Lewiatan