Dolnośląscy pracodawcy o zintegrowanych inwestycjach terytorialnych

Stanowisko zarządu Dolnośląskich Pracodawców - związku regionalnego Konfederacji Lewiatan w sprawie prac nad Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi (ZIT) na terenie województwa dolnośląskiego.


Dolnośląscy Pracodawcy z niepokojem obserwują próby wyłączenia środowisk gospodarczych, w tym partnerów społecznych z prac nad stworzeniem i realizacją Strategii ZIT na terenie Województwa Dolnośląskiego. Brak możliwości szczegółowych uzgodnień z biznesem założeń realizacji ZIT-ów, wpłynie na niską jakość współpracy przy planowaniu i realizacji inwestycji oraz wielkości i rodzaju wsparcia.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są zupełnie nowym instrumentem zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, zaproponowanym w unijnym rozporządzeniu funduszowym na lata 2014-2020. Cechą charakterystyczną ZIT od dotychczasowych rozwiązań jest zorientowanie na współpracę jednostek samorządu terytorialnego oraz wspólne planowanie przez nie przedsięwzięć rozwojowych. ZIT może być realizowany m.in. w obszarach rozwoju transportu miejskiego, gospodarki niskoemisyjnej, rewitalizacji zdegradowanych dzielnic oraz wzmacniania badań i innowacji.

Naszym zdaniem, samorządy odpowiedzialne za ZIT powinny w sposób szczególny zadbać o włączenie w prace nad nimi reprezentatywnych organizacji pracodawców. Obszary wsparcia w ramach ZIT będą ściśle związane z aktywnością gospodarczą przedsiębiorstw z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Współpraca jest konieczna również ze względu na zasady finansowania inwestycji z unijnych środków (EFSI 2014-2020), które nie powinny wypierać inwestycji prywatnych, tylko mobilizować je poprzez spójny system wsparcia.

Uważamy, że konieczny jest dialog oraz aktywne zaangażowanie w realizację ZIT lokalnych środowisk gospodarczych. Wynika to głównie z przedmiotu wsparcia ściśle powiązanego z zakresem działania środowisk biznesu (m.in. projekty w obszarze głębokiej termomodernizacji, promowania przedsiębiorczości
i innowacyjności). Postulujemy włączenie środowisk partnerów społecznych do formalnych struktur ZIT (związki ZIT, Rady, Komitety Sterujące), umożliwiając im wpływ na proces współdecydowania w zakresie tworzenia warunków i realizacji przyszłych projektów inwestycyjnych.

Nie zgadzamy się z dotychczasowym podejściem, że w większości subregionów ZIT traktowane są nie jako strategiczny instrument sprzyjający inwestycjom podejmowanym we współpracy z przedsiębiorcami,
w wymiarze ich planowania, współfinansowania i realizacji, lecz jako kolejne rozwiązanie finansujące potrzeby inwestycyjne lokalnych władz samorządowych.

Jednocześnie w pełni popieramy starania Konfederacji Lewiatan, która zwróciła się z apelem do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie efektywnej koordynacji realizacji ZIT pod kątem angażowania środowisk gospodarczych, np. przez wypracowanie „partnerskich standardów" w ich wdrażaniu oraz ponownego przeanalizowania form prawnych ZIT-ów.

Wypracowanie przez MIR jasnych i przejrzystych rekomendacji dla regionów przyczyni się do wzmocnienia form współpracy, nie tylko z lokalnymi środowiskami gospodarczymi, ale też naukowymi i społecznymi.