Aktualne konsultacje społeczne w Komisji Europejskiej

Wkrótce mija termin zgłoszenia opinii w kilku istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców tematach. Poniżej przedstawiamy pełną listę konsultacji począwszy od tych, których termin upływa najszybciej. Państwa uwadze polecamy szczególnie konsultacje dotyczące reformy systemu ETS, zmiany dyrektywy o czasie pracy oraz przyszłego wykorzystania pasma UHF.

• Rynek Wewnętrzny
Termin odpowiedzi: do 31.01.2015
Transgraniczne łączenia i podziały (więcej informacji tutaj)

• Transport
Termin odpowiedzi: do 14.02.2015
Konsultacje z wybranymi zainteresowanymi stronami dotyczące przyjęcia „Wspólnego projektu pilotażowego" wspomagającego realizację centralnego planu zarządzania ruchem lotniczym w Europie
(więcej informacji tutaj)

• Przedsiębiorstwa
Termin odpowiedzi: do 31.01.2015

Patenty i normy - nowoczesne ramy normalizacji w zakresie praw własności intelektualnej (więcej informacji tutaj)

• Energia
Termin odpowiedzi: do 13.03.2015
Konsultacje w sprawie listy proponowanych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (więcej informacji tutaj)

• Równość szans
Termin odpowiedzi: do 15.03.2015
Przegląd dyrektywy w sprawie czasu pracy (więcej informacji tutaj)

• Działania w dziedzinie klimatu
Termin odpowiedzi: do 16.03.2015
Przegląd dyrektywy w sprawie unijnego systemu handlem uprawnieniami do emisji (ETS) (więcej informacji tutaj)

• Energia
Termin odpowiedzi: do 18.03.2015
Zmiana rozporządzenia UE nr 994/2010 w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE (więcej informacji tutaj)

• Konkurencja
Termin odpowiedzi: do 25.03.2015
Konsultacje społeczne w sprawie proponowanych zmian do rozporządzenia 773/2004 i obwieszczeń dotyczących dostępu do akt, łagodzenia kar, ugód i współpracy z sądami krajowymi (więcej informacji tutaj)

• Sieci komunikacyjne, treści i technologie
Termin odpowiedzi: do 12.04.2015
Sprawozdanie Lamy'ego: przyszłe wykorzystanie pasma UHF (więcej informacji tutaj)

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i przypominamy, że w dzięki temu narzędziu mamy możliwość wpłynięcia na kształt przyszłej legislacji na najwcześniejszym etapie jej tworzenia.

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z Anną Trzop, ekspertem biura w Brukseli (atrzop@konfederacjalewiatan.pl).