Nowe kierunki rozwoju rynku B+R+I w Polsce

Nowa Perspektywa UE 2014-2020 stawia na intensywny rozwój działalności B+R+I (badawczo-rozwojowej i innowacyjnej). Jednak nie wszystkie branże i sektory mogą liczyć na równą pomoc z funduszy UE. Preferowane będą branże wpisujące się w tzw. Krajową Inteligentną Specjalizację. Dla Polski są wśród nich obszary związane ze zdrowiem, biogospodarką, ekoenergetyką, gospodarką odpadami i innowacyjnymi technologiami. Będzie też rosła rola współpracy biznesu z nauką, więcej będzie instrumentów zwrotnych, większa waga będzie przykładana do ochrony własności przemysłowej.

Takie wnioski wypływają z IV edycji raportu „Rynek B+R+I w Polsce - wsparcie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw" przygotowanego przez Crido Taxand oraz Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, pod merytorycznym patronatem NCBR.

Analizując dokumenty strategiczne dla Polski i UE, można wskazać najbardziej prawdopodobne trendy rozwojowe sektora B+R+I w Polsce. Z uwagi na określenie KIS/RIS, spodziewać się można intensywnego rozwoju wybranych branż, dla których przewidziane jest największe wsparcie finansowe w nowej perspektywie. Tendencja do koncentracji wsparcia na wybranych dziedzinach przejawia się także w stworzeniu możliwości uruchomienia programów sektorowych.

Nowa perspektywa finansowa UE to także znaczne wzmocnienie roli instrumentów zwrotnych w stosunku do pomocy w formie dotacji, jak również rosnące znaczenie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Wspólne przedsięwzięcia przedstawicieli obu tych środowisk będą premiowane przy udzielaniu wsparcia ze środków publicznych. Wspierany będzie rozwój, w szczególności tzw. KKK czyli Krajowych Klastrów Kluczowych.

Wzrost znaczenia polskiego sektora B+R+I to także coraz większa widoczność polskich firm na rynkach zagranicznych. Przygotowanie do wejścia na rynki międzynarodowe, opracowanie planów i strategii, kampanie promocyjne to tylko część działań, na jakie firmy będą mogły otrzymać wsparcie w ramach programów operacyjnych. Ze względu na coraz większy nacisk kładziony na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej należy się także spodziewać wzrostu znaczenia ochrony własności przemysłowej, szczególnie w trybach EuroPCT i PCT pozwalających na uzyskanie ochrony patentowej również poza granicami kraju.

Dzięki pieniądzom z nowej perspektywy budżetu europejskiego potężnie wzrośnie znaczenie współpracy przedsiębiorstw z placówkami badawczo-rozwojowymi. Ich wspólne przedsięwzięcia będą premiowane ze środków publicznych. Jest to unikalna szansa dla polskiej gospodarki przeskoczenia tak trudnej do dziś pokonania bariery innowacyjności - komentuje prezes PAIiIZ, Sławomir Majman.

Dla przedsiębiorstw inwestujących w prace badawczo-rozwojowe, a równocześnie potrafiących współpracować z uczelniami wyższymi oraz instytutami badawczymi nadchodzi czas olbrzymiej szansy.  W najbliższych latach wsparcie na B+R+I będzie ponad dziesięciokrotnie większe niż było w poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013. Kluczowe będzie przy tym zrozumienie nowych zasad podziału dotacji unijnych, umiejętność oceny innowacyjności swoich pomysłów, a tym samym szansy na pozyskanie pomocy publicznej, jak również sprawne przeprowadzenie procesu aplikacyjnego, mając w pamięci, że niejednokrotnie  czas od momentu ogłoszenia konkretnego naboru do terminu złożenia wniosku o dofinansowanie jest bardzo krótki, z perspektywy przygotowania tego ostatniego - komentuje Michał Gwizda, Partner w Crido Taxand.


Tabela 1. Programy wsparcia w nowej perspektywie UE (stan na 30 listopada 2014)

  

 

Wsparcie etapu badań

Wdrożenie wyników prac B+R

Utworzenie / rozbudowa CBR

 Pomoc horyzontalna

PO IR Oś I, Oś IV,

RPO: Projekty B+R, Strategmed - Faza A, Biostrateg - Faza A,

CuBR, Blue Gas

 

 

Pomoc regionalna

 

PO IR Oś II: Wdrożenie wyników prac B+R

PO PW : Wdrożenie wyników prac B+R

RPO: Wdrożenie wyników prac B+R

Gekon - Faza W

PO IR: Centra badawczo - rozwojowe

RPO: Centra/działy badawczo - rozwojowe

Program wspierania inwestycji o

istotnym znaczeniu dla gospodarki

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Inne formy pomocy

(m.in. pomoc de minimis)

Horyzont 2020 - Instrument MSP

PO IR: Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw, Ulga technologiczna,

Strategmed - Faza B, Biostrateg - Faza B, GO_GLOBAL.PL

 

Źródło: Raport „Rynek B+R+I w Polsce", Crido Taxand

 

Dofinansowanie na B+R+I dostępne jest również w ramach instrumentów krajowych, zarówno w formie dotacji, jak i ulg podatkowych w ramach „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020", Specjalnych Stref Ekonomicznych czy ulgi technologicznej na zakup nowej technologii w postaci wartości niematerialnych i prawnych.

Obok programów pomocy horyzontalnej i regionalnej przedsiębiorcy będą też mogli ubiegać się o inne formy wsparcia, m.in. w ramach Horyzontu 2020. Jest to program ramowy UE ukierunkowany na prowadzenie nowatorskich badań i innowacyjnych rozwiązań w ramach trzech obszarów priorytetowych: doskonała baza naukowa, wiodąca pozycja w przemyśle i wyzwania społeczne. W większości przypadków wymagane jest, żeby dofinansowane projekty realizowane były przez podmioty z co najmniej trzech różnych państw, w przypadku jednak nowego programu pt. Instrument SME zastosowano szereg uproszczeń dla małych i średnich firm.

Pełny raport „Rynek B+R+I w Polsce - wsparcie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw", dostępny jest na www.taxand.pl oraz www.paiz.gov.pl .

  

Zespół Doradztwa Europejskiego w Crido Taxand

Doradzamy międzynarodowym firmom i rodzimym przedsiębiorcom w zakresie pozyskiwania pomocy publicznej na rozwój biznesu. Pomagamy w pozyskiwaniu finansowania z funduszy Unii Europejskiej, unijnych inicjatyw typu JESSICA, jak również programów  krajowych, m.in. ze środków NFOŚiGW.

Od 2005 roku skutecznie wspieramy polskie i globalne korporacje w pozyskiwaniu dotacji, m.in. na nowe inwestycje, inwestycje w działalność badawczo-rozwojową, odnawialne źródła energii czy też inwestycje z zakresu ochrony środowiska. Od 2005 roku zrealizowaliśmy ponad 200 projektów, na które pozyskaliśmy dla naszych klientów pomoc publiczną w łącznej wysokości ponad 3,5 mld PLN.

Wspieramy również firmy w negocjowaniu pakietów pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, zwolnień z podatku dochodowego w ramach SSE (w ramach SSE nasi klienci uzyskali łącznie 400 mln PLN) oraz z podatku od nieruchomości. Wśród wielu spektakularnych sukcesów naszego zespołu jest również doradztwo przy pozyskaniu finansowania w ramach Inicjatywy JESSICA, pierwszego, nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej, miejskiego projektu rewitalizacji.

Nasza skuteczność została wielokrotnie doceniona, m.in. przez  miesięcznik FORBES - dwukrotnie z rzędu w perspektywie 2007-2013 zajęliśmy I miejsce w kategorii doradców dla firm. Nasi eksperci są też autorami i współautorami licznych publikacji zw. z tematyką finansowania ze środków unijnych, w tym m.in. książek:  "Fundusze UE 2014-2020. Nowa perspektywa - nowe możliwości", „Finansowanie zwrotne rozwoju miast ze środków UE - Inicjatywa JESSICA" i „Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami".

Więcej informacji na: www.taxand.pl